Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 26 maj 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 juni 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund).

Bolagets revisor lämnar en anmärkning i sin revisionsberättelse. Anmärkningen återges nedan i sin helhet:

”Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt, debiterad skatt och arbetsgivaravgifter inte betalats i rätt tid”

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 CET, den 27 maj 2020.

News archive

Search