Bioextrax AB meddelar teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 2

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021 och vars nyttjandeperiod löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2022. Teckningskursen har fastställts till 19,64 SEK per aktie vilket motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 13 – 27 maj 2022, vilket motsvarar de tio (10) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 1 juni 2022. Vid nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel hålls från och med den 1 juni 2022 tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 1 – 15 juni 2022.
  • Teckningskurs: Teckningskursen har fastställts till 19,64 SEK per aktie vilket motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 13 – 27 maj 2022, vilket är en period motsvarande tio (10) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 1 juni 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 har rätt att för varje teckningsoption teckna en hel och en tredjedels (1 1/3) ny aktie i Bioextrax till en kurs om 19,64 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 174 474 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,2 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet utestående aktier i Bioextrax före nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 15 417 070. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Bioextrax att öka med 232 632 aktier till 15 649 702 aktier och aktiekapitalet öka med 11 707,97 SEK till 787 622,47 SEK. Nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,49 procent.

Viktiga datum

  • 1 juni 2022: Nyttjandeperioden inleds.
  • 13 juni 2022: Sista dag för handel med teckningsoptioner.
  • 15 juni 2022: Nyttjandeperioden för teckningsoptioner slutar.
  • 21 juni 2022: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad.
  • 5 juli 2022: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Teaser, anmälningssedel och villkor

En sammanfattande teaser och anmälningssedel kommer hållas tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna kommer inför nyttjandeperioden finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 706 742 185
E-post: pev@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

News archive

Search