Bioextrax tillförs cirka 4 MSEK genom optionsinlösen

Den 15 juni 2022 avslutades nyttjandeperioden i Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Totalt nyttjades 153 248 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bioextrax cirka 4 MSEK före emissionskostnader.

Tillförordnad VD Per Erik Velin kommenterar:

Vi gläder oss åt det visade intresset för Bioextrax i samband med optionsinlösen. Med likviden erhåller vi ett viktigt tillskott för att finansiera utvärderingsprojekt med potentiella kunder, produktionsutrustning, samt expansion av organisationen för att kunna möta den tilltagande efterfrågan på vår teknologi och produkter. Vi ser nu fram emot att tillsammans fortsätta driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

 

Optionsinlösen av TO 2

Under perioden 1 juni 2022 till 15 juni 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 haft rätt att för varje teckningsoption teckna en hel och en tredjedels (1 1/3) nya aktier i Bioextrax till en kurs om 19,64 SEK per aktie. Totalt nyttjades 153 248 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom nyttjandet av TO 2 tillförs Bioextrax därmed cirka 4 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. 

 

Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras 203 819 aktier. När aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bioextrax att uppgå till 15 620 889 och aktiekapitalet till 786 172,359516 SEK. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske den 28 juni 2022 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares konto omkring den 5 juli 2022.

 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

 

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

 

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com

 

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

 

News archive

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) publicerar härmed årsredovisning för 2021.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ.) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ.) (“Bioextrax”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av kommunikén.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ.) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2021

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av kommunikén.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör halvårsrapport för januari-juni 2020

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende januari-juni 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Rättelse: Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Regulatory pressrelease

I pressmeddelandet ”Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019” som skickades ut kl 08:30 CET den 27 maj 2020, angavs att det var information som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Så är inte fallet. Nedan följer korrigerat pressmeddelande:

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Regulatory pressrelease

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 26 maj 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 juni 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund). 

Read more

Bioextrax fördjupar samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag avseende hydrolyserat protein från fjädrar

2021-12-24

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har ingått ett avtal om fördjupat samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag, som innebär att partnerna gemensamt ska leverera mindre volymer proteinhydrolysat till potentiella slutkunder. Avfallshanteringsbolaget är samma bolag som Bioextrax i det memorandum som publicerades i samband med IPO’n på Spotlight Stock Market år 2020 refererade till som ”Avfallshanteringsbolaget”.

Read more

Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ledande europeisk bioplastproducent

2021-12-07

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en ledande europeisk producent och distributör av biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast (”Bioplastproducenten”). Bioplastproducenten, med ca 250 miljoner euro i omsättning och 600 anställda, ska utvärderar potentialen i att extrahera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Projektet finansieras av Bioplastproducenten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

2021-11-26

Bioextrax AB (publ.) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax ingår avtal med tyska BioProceed avseende optimering och uppskalning av Bioextrax teknologier

2021-11-25

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att bolaget har ingått ett långsiktigt avtal med tyska BioProceed (med kopplingar till Münsters universitet och Fraunhoferinstitutet). Avtalet avser optimering och uppskalning av Bioextrax teknologier till 500L och 10 000L reaktorer, vilket gör att Bioextrax framöver snabbare kan leverera större provvolymer till kundutvärderingar.

Read more

Bioextrax ingår utvärderingsavtal med dotterbolag till stor sockerproducent

2021-11-22

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en producent av bioplasten PHA, som ägs av en sockerproducent som processar mer än 10 miljoner ton sockerrör per år (”PHA-producenten”). PHA-producenten har idag pågående produktion av PHA och derivat från PHA-molekyler och kommer som en del av projektet utvärdera både Bioextrax teknologi för PHA-extraktion och Bioextrax teknologi för depolymerisering av PHA.

Read more

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med europabaserat vattenreningsbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

2021-10-01

Bioextrax AB (publ.) har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett europabaserat bolag som är en del av en global företagsgrupp, verksamt inom vattenrening, med ca 1.500 anställda. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2021

2021-08-27

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax har ingått 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics

2021-08-23

Bioextrax AB (publ.) har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics, Inc., (”FCB”) avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. FCB är en världsledande teknologiutvecklare och producent av PHA, med organiskt avfall som råvara, och får med Bioextrax teknologier nu tillgång till en kostnadseffektiv extraktionsmetod för sin PHA.

Read more

Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag

2021-07-29

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag (topp-10 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 200 miljarder SEK) (”Kemiföretaget”). Kemiföretaget undersöker möjligheten att börja producera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi.

Read more

Omräkning av teckningsoptioner i serie TO 2

2021-07-19

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bioextrax”) genomförde under maj/juni 2021 en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2). Bolaget har i enlighet med optionsvillkoren för de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 genomfört en omräkning. Omräkningen är föranledd av genomförandet av tidigare kommunicerad uppdelning av Bolagets aktier med avstämningsdag 23 juli 2021. Information om omräknade optionsvillkor framgår nedan.

Read more

Rättelse av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

2021-07-12

I pressmeddelandet "Uppskjuten avstämningsdag för uppdelningen av Bioextrax aktier", som publicerades tidigare idag den 12 juli, hänvisades felaktigt till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-etiketten skulle inte funnits med. För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta: Edvard Hall, VD Telefon: +46 73 626 76 43 E-post: edh@bioextrax.com    Om Bioextrax […]

Read more

Uppskjuten avstämningsdag för uppdelningen av Bioextrax aktier

2021-07-12

Vid Bioextrax AB (publ.) årsstämma den 28 juni 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 3 687 172 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har tidigare beslutat att […]

Read more

Avstämningsdag för uppdelningen av Bioextrax aktier 16 juli 2021

2021-07-02

Vid Bioextrax AB (publ.) årsstämma den 28 juni 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 3 687 172 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att […]

Read more

Kommuniké från årsstämma den 28 juni 2021 i Bioextrax

2021-06-28

Idag, den 28 juni 2021, hölls årsstämma i Bioextrax AB (publ.). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more

Bioextrax AB (publ.) förstärker sin organisation och utser Advisory Board

2021-06-28

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att företaget stärker sin organisation och utser strategiska rådgivare och dörröppnare, med omgående tillträde. Bioextrax befinner sig i en expansiv tillväxtfas och förstärker nu organisationen för kommersialiseringen. Företaget avser att ytterligare utöka Advisory Board framöver. ”Jag är mycket glad över att välkomna våra rådgivare, varav flera är världskända namn inom […]

Read more

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

2021-06-22

Under maj och juni 2021 genomförde Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units där även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 174 474 aktier och 174 474 teckningsoptioner av serie TO 2. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och Bioextrax kan därmed meddela att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 30 juni 2021 och stoppdag är den 2 juli 2021.

Read more

Bioextrax AB:s företrädesemission av units övertecknad

2021-06-08

Den 3 juni 2021 avslutades teckningstiden i Bioextrax AB:s (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om initialt totalt cirka 12,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades, inklusive teckningsåtagande, till cirka 39 MSEK av befintliga ägare och allmänheten, motsvarande en teckningsgrad om cirka 319 procent. Bioextrax tillförs därmed cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Bolaget tillförs är avsett att finansiera en acceleration av verksamheten i syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på Bolagets teknologier, produkter, hantering av kundprojekt som tillkommit samt finansiering av utvärderingsprojekt. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022. Som ett resultat av utfallet kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 8 juni 2021.

Read more

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2020

2021-06-07

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) publicerar härmed årsredovisning för 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund). 

Read more

Bioextrax styrelseordförande Per Hökfelt utnyttjar samtliga 23 208 teckningsoptioner i programmet Teckningsoptioner Serie 201967-201974

2021-06-03

Bioextrax AB (publ) meddelar att styrelseordförande Per Hökfelt utnyttjar samtliga teckningsoptioner i programmet Teckningsoptioner Serie 201967-201974. Det blir totalt 23 208 teckningsoptioner, efter omräkning på grund av bolagshändelser sedan programmet lanserades. Incitamentsprogrammet Teckningsoptioner Serie 201967-201974, lanserades år 2019 med Per Hökfelt som enda deltagare, och med teckningstid 2021-06-01 – 2021-06-22 för att teckna aktier, efter […]

Read more

Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

2021-05-31

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, kallas härmed till årsstämma i Lund på Ideon Gateway (Scheelevägen 27, 223 63 Lund), kl 12.00-13.00 den 28 juni 2021.

Read more

How does Bioextrax technology enable new sustainable solutions for the future?

2021-05-28 PHA potential

Are you interested in sustainable solutions? Watch the presentation given by Bioextrax CEO, Edvard Hall, from the Digital Aktiekväll Aktiespararna (The Swedish Shareholders Association). Bioextrax presentation on YouTube (in Swedish)

Read more

Bioextrax AB förstärker sin organisation och utser Head of Communications, People & Culture

2021-05-27

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att företaget stärker sin organisation och utser Helena Raihle till Head of Communications, People & Culture, på deltid, med omgående tillträde.

Read more

Rättelse av teckningskurs för vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2

2021-05-20

Rättelsen avser teckningskurs för de vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i samband med nu förestående företrädesemission. Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) offentliggjorde idag, den 20 maj 2021 kl. 07:30, via pressmeddelande att teckningstiden i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) inletts. I det nämnda pressmeddelandet uppgavs teckningskursen avseende vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 felaktigt. Den korrekta teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 är att den inte ska överstiga 98,00 SEK och inte understiga 70,00 SEK.  

Read more

Idag inleds teckningstiden i Bioextrax AB (publ) företrädesemission

2021-05-20

Idag, den 20 maj 2021, inleds teckningstiden i Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner) i vilken även allmänheten ges möjligheten att teckna (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper till och med den 3 juni 2021. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs bolaget initialt högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen emitteras, utöver aktier, även teckningsoptioner av serie TO 2, vilka under Q2 2022 kan tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av den totala initiala emissionslikviden. Emissionslikviden som Bioextrax tillförs är avsedd att accelerera verksamhetstempot i syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på Bolagets teknologi, produkter, hantera antalet kundprojekt som tillkommit samt finansiera utvärderingsprojekt. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån konkreta pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022. Memorandum, teaser samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets (www.bioextrax.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Read more

Bioextrax publishes memorandum for rights issue

2021-05-17

Relevant documents for Bioextrax rights issue can be found here: https://sedermera.se/sv/uppdrag/bioextrax-ab

Read more

Bioextrax AB offentliggör emissionsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen

2021-05-17

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden inleds den 20 maj 2021 och avslutas den 3 juni 2021. Som tidigare kommunicerats har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,9 MSEK (cirka 48 procent) och garantiåtaganden (”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”) om totalt cirka 6,3 MSEK (cirka 52 procent), motsvarande totalt cirka 100 procent av den initiala Företrädesemissionen. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.bioextrax.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedemera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. 

Read more

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad distributör och kompounderare

2021-05-04

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med ett ledande europeisk företag som kompounderar och distributerar bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

2021-04-28

Idag, den 28 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

2021-04-26

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av miljövänliga förpackningsmaterial

2021-04-19

Bioextrax AB (publ) har påbörjat ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första steg i projektet är att Bioextrax ska producera tre prover á 400 gram av olika PHA-typer för utvärdering av förpackningsproducenten. För detta får Bioextrax en ersättning om 105 000 SEK.

Read more

Documents for EGM (in Swedish)

2021-04-13

Nedan finns alla dokument inför extrastämma 28/4 2021 Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 210428 Fullständiga beslutsunderlag – Extra bolagsstämma – Bioextrax AB (publ) Poströstningsformulär Bilaga 3 — Redogörelse_yttrande ABL 13_6 och 14_8_företrädesemission Bilaga 3.1 Bilaga 3.2 Bilaga 3.3 Bilaga 3.4 Bilaga 3.5 Bilaga 3.6 Bilaga 3.7 Bilaga 3.8

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

2021-04-09

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), 556965–1473, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Read more

Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

2021-04-09

Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår således till totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av ovan meddelas även att tidpunkten för Bioextrax årsstämma flyttas fram till den 28 juni 2021 samt att offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 tidigareläggs till den 26 april 2021.

Read more

Bioextrax invalt i styrelsen för Nordisk Bioplastförening genom VD Edvard Hall

2021-04-08

Bioextrax har varit medlem i Nordisk Bioplastförening sedan 2019 och har genom VD Edvard Hall nu blivit invalda i styrelsen.

Read more

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med nystartad PHA-producent

2021-04-07

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med dess egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Read more

Bioextrax ingår utvärderingsavtal med Emballator-gruppen avseende PHA-bioplast och mikrofibrer

2021-03-08

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med Emballator-gruppen. Avtalet gäller utvärderingar av en viss typ av bioplasten PHA (så kallad PHBV) samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Read more

Bioextrax ingår kommersiellt PHA-extraktionsavtal med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA

2021-03-03

Bioextrax AB (publ) har ingått ett kommersiellt avtal om extraktion av bioplasten PHA med en nordamerikansk PHA-producent. Det handlar om samma nordamerikanska bolag som Bioextrax ingick ett utvärderingsavtal med 25 november 2020. Detta kommersiella PHA-extraktionsavtal ska ses som en del av kundens pågående utvärdering av Bioextrax extraktionsteknologi. Avtalet innebär att PHA-producenten till Bioextrax levererar PHA-innehållande bakterier från deras fermenteringsprocess, för extraktion av PHA ur bakterierna med Bioextrax patenterade extraktionsteknologi. PHA levereras därefter till producentens kunder. För varje extraktion, som kommer ske i Bioextrax 60-liters pilotanläggning, tar Bioextrax betalt 4 000 USD. Extraktionerna kommer ske löpande, men det är i dagsläget inte bestämt hur många extraktioner som kommer att genomföras av Bioextrax. Om allt går väl är detta försteget till ett kommande licensavtal då kunden installerar Bioextrax teknologi för extraktion i sin nuvarande demonstrationsanläggning, och i framtida större produktionsenheter.

Read more

Bioextrax AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

2021-02-26

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av kommunikén.

Read more

Bioextrax påbörjar fördjupat projekt med globalt topp-3 kemiföretag

2021-02-11

Bioextrax AB (publ) meddelar att det utvärderingsprojekt som det senaste året pågått med ett av världens största kemiföretag (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 40 miljarder EUR) (”Kemiföretaget”) har fördjupats och fokuserats. Efter initiala småskaliga tester har Kemiföretaget gjort bedömningen att det material som Bioextrax levererat har potential att ersätta fossilbaserade plaster i ett antal tekniskt komplexa applikationer inom personlig vård (”personal care”).    

Read more

Bioextrax is looking for a Downstream Bioprocessing Scientist

2021-02-09

Bioextrax is an innovation-based and innovation-driven company using industrial biotechnology to contribute to a more sustainable future. We were originally a spin-off from the Department of Biotechnology at Lund University and are now a rapidly-growing publicly-traded company.   The core of our business is a highly scalable biobased platform technology for the hydrolysis of protein-rich […]

Read more

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad komponderare

2021-02-02

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med en ledande europeisk komponderare fokuserad på bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Read more

Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader

2021-01-19

Bioextrax genomförde under mars-april 2020 en nyemission som tillförde bolaget 6,47 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat utgivande av 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 – 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet. Slutavstämning […]

Read more

Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar

2021-01-19

Den ansökan som Bioextrax tillsammans med ett europeiskt konsortium har lämnat in avseende valorisering av fjädrar har beviljats med en total projektbudget om ca 73,8 MSEK, varav totalt anslag är 51,6 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar.

Read more

Bioextrax har lämnat in patentansökan gällande mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA

2021-01-04

Bioextrax AB (publ) har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess som använder sukros som råmaterial. Denna Bioextrax-process kan potentiellt öka den globala produktionen och användningen av PHA till många miljoner ton årligen på sikt, och möjliggöra att PHA ersätter fossilbaserade plaster i större utsträckning. Efter screening av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Read more

Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO1 i Bioextrax inleds idag den 4 januari 2021

2021-01-04

Idag är första dagen för utnyttjande av TO1 för teckning av aktier som löper till och med 15 januari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bioextrax till en teckningskurs om 14,00 SEK per aktie.

Read more

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt kring bioplasten PHA tillsammans med amerikansk start-up

2020-12-23

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca fem månader med en amerikansk start-up inom bioplasten PHA. Företaget utvecklar en ny metod för produktion av PHA och ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med deras egna process för PHA-ackumulation.

Read more

Fabio Santomauro joins Bioextrax as Fermentation Scientist

2020-12-11

Last week we were joined by the latest member of the Bioextrax team, Fabio Santomauro. Fabio joins Bioextrax as a fermentation scientist and will focus on the further upscaling of our technologies. He holds a Ph.D. in Industrial Biotechnologies from the Institute of Protein Biochemistry in Naples, Italy, and finished his postdoctoral research at the University […]

Read more

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel

2020-12-01

Bioextrax AB (publ) har tillsammans med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel (årlig omsättning överstigande 5 miljarder SEK) påbörjat ett utvärderingsprojekt angående Bioextrax teknologier för protein producerat från fjädrar och protein som en biprodukt från Bioextrax process för PHA (bioplast). Syftet med utvärderingen är att undersöka potentialen i att använda dessa två produkter som proteinkälla i livsmedel.

Read more

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt tillsammans med nordamerikansk producent av bioplasten PHA

2020-11-25

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på tre månader med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA. De ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med deras egenutvecklade process för PHA-ackumulation. Utvärderingsavtalet har ingåtts efter flera lovande initiala tester och analyser.

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

2020-11-10

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknologibolag avseende bioplasten PHA

2020-11-03

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader med ett globalt teknologibolag med global ambition avseende bioplasten PHA. Teknologibolaget ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Teknologibolaget har utvecklat en kostnadseffektiv teknologi för produktion (ackumulation) av PHA från ett par specifika avfallsströmmar som finns i stor mängd globalt, men saknar en kostnadseffektiv extraktionsmetod. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med teknologibolagets egenutvecklade process för PHA-ackumulation. Utvärderingsavtalet har ingåtts efter flera månaders diskussioner, analyser och lovande småskaliga tester.

Read more

Bioextrax påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder

2020-10-21

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader angående Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Vid lyckad utvärdering innebär detta en mycket stor kommersiell möjlighet för Bioextrax. Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.

Read more

Bioextrax ingår fördjupat utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag

2020-10-09

Bioextrax AB (publ) meddelar att det utvärderingsprojekt som pågår med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”) har fördjupats och förlängts, vilket innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO.  

Read more

Bioextrax har ingått utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer

2020-09-22

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer producerade från fjädrar. Will & Co är ett holländskt distributionsbolag som sedan grundandet år 1924 fokuserat på marknadsföring, logistik och distribution av råmaterial och kemikalier, och har på senare tid haft ett särskilt fokus på biobaserade produkter.

Read more

Bioextrax har ingått samarbetsavtal med Ecobränsle avseende bioplastproduktion

2020-09-17

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett samarbetsavtal med Ecobränsle i Sverige AB avseende produktion av bioplasten PHA från biprodukter från Ecobränsles produktionsprocess. Ecobränsle är en svensk producent och distributör av biodrivmedel i Sverige och Norge.

Read more

Bioextrax AB offentliggör halvårsrapport för januari-juni 2020

2020-08-25

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende januari-juni 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB (publ) utser Lars Isaksson till CFO på deltid

2020-07-31

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 31 juli 2020 utsett Lars Isaksson till ny CFO på deltid. Tidigare CFO Emil Bendroth kommer att finnas tillgänglig för Bolaget under en övergångsperiod.

Read more

Flaggningsmeddelande

2020-07-22

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att bolagets aktieägare Mohamad Takwa genom försäljning av aktier passerat flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Read more

Bioextrax har erhållit EPO-beslut om patentgodkännande i EU

2020-07-01

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har erhållit ett ”decision to grant” från det europeiska patentverket, EPO, avseende patent på Bioextrax teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035.

Read more

Kommuniké från årsstämma den 17 juni 2020 i Bioextrax AB

2020-06-17

Idag, den 17 juni 2020, hölls årsstämma i Bioextrax AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more

Bioextrax: Teckningsoptioner börjar handlas den 1 juni

2020-05-27

Bioextrax AB (publ) teckningsoptioner TO 1 kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 1 juni. Teckningsoptionerna emitterades i samband med bolagets nyemission av units som avslutades under april 2020.

Read more

Rättelse: Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-05-27

I pressmeddelandet ”Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019” som skickades ut kl 08:30 CET den 27 maj 2020, angavs att det var information som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Så är inte fallet. Nedan följer korrigerat pressmeddelande:

Read more

Documents for AGM (in Swedish)

2020-05-27

Nedan finns alla dokument inför årsstämman: Kallelse årsstämma Optionsvillkor enligt p10 i kallelse Årsredovisning 2019

Read more

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

2020-05-27

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-05-27

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax”) publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 26 maj 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 juni 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund). 

Read more

Bioextrax AB (publ) utökar ledningsgruppen

2020-05-26

Bioextrax AB meddelar idag att Richard Tooby utsetts till Head of Marketing & Sales samt att Emil Bendroth utsetts till CFO på deltid. Förändringarna i ledningsgruppen träder ikraft med omedelbar verkan. 

Read more

Bioextrax is looking for a Fermentation Scientist to join the team

2020-05-22

Fermentation Scientist – Bioextrax, Lund, Sweden Bioextrax is an innovation-based and innovation-driven company using industrial biotechnology to contribute to a more sustainable future. We were originally spun-off from the Department of Biotechnology at Lund University, and are now a rapidly growing publicly traded company. The core of our business is a biobased platform technology for […]

Read more

Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

2020-05-15

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, kallas härmed till årsstämma i Lund på Ideon Gateway (Scheelevägen 27, 223 63 Lund), kl 12-13 den 17 juni 2020.

Read more

Bioextrax beviljas anslag från Vinnova för projekt tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping

2020-05-05

Bioextrax AB (publ), som är verksamt inom industriell bioteknik, har beviljats anslag från Vinnova för ett projekt som kommer att genomföras tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping. Beviljat bidrag är på totalt 1 590 000 svenska kronor, varav 290 000 kronor tillfaller Bioextrax. Syftet med projektet är att ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara ersättningar för de polyuretanskum som exempelvis används i många kläder och möbler.

Read more

Bioextrax AB (publ) emission inför notering tecknades till 779 procent

2020-04-09

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) är verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget utvecklar olika bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Teckningstiden i Bioextrax emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 8 april 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 50,4 MSEK, fördelat på 548 stycken tecknare, motsvarande en teckningsgrad på cirka 779 procent.

Read more

Bioextrax receives European patent notice for PHA technology

2020-04-06

Lund, March 31st, 2020 – Bioextrax AB (publ) has been notified by the European Patent Office (EPO) about an upcoming patent approval for its technology application to extract bioplastics PHA (polyhydroxyalkanoates) from PHA-producing bacteria. The patent will be valid until 2035. The same bio-based process of extracting bioplastics from PHA-producing microbes has already received ‘Notice […]

Read more

Bioextrax AB (publ) erhåller besked om kommande godkännande av patent i Europa

2020-03-31

Bioextrax AB (publ) meddelar att de har mottagit besked från det europeiska patentverket, EPO, om ett kommande godkännande för patentansökan avseende en teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035.

Read more

Bioextrax publishes memorandum and teaser for rights issue

2020-03-24

Bioextrax publishes memorandum and teaser for a rights issue, with subscription period March 25th – April 8th, 2020. The first trading day (Spotlight Stockmarket) is planned for April 28th, 2020. Download Bioextrax’s memorandum, teaser, and watch our recorded presentation and subscription instructions on our Investor Relations page. Subscription documents will be made available on March […]

Read more

Bioextrax publishes Memorandum and Teaser for rights issue

2020-03-24

Bioextrax publishes memorandum and teaser for rights issue – the subscription period is set to March 25 – April 8 and the planned first trading day on Spotlight Stockmarket is set to April 28. Memorandum, teaser, recorded company presentation and subscription documentation can be found at https://bioextrax.com/investor-relations/ 

Read more

Bioextrax AB (publ) publicerar emissionsmemorandum

2020-03-24

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har publicerat styrelsens memorandum för den nyemission med teckningsperiod 25 mars till 8 april, som föregår Bolagets planerade första handelsdag den 28 april 2020.  

Read more

Bioextrax AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

2020-03-20

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) är verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget utvecklar olika bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Dessa processteknologier producerar med hjälp av industriella avfallsströmmar och restprodukter som råmaterial ett flertal miljövänliga material. Bolagets teknologier möjliggör produktion av bland annat bioplast (PHA), mikrofibrer och hydrolyserade proteiner till djurfoder. Bolaget meddelar idag att Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”).  

Read more

PHA tops the chart for biodegradable polymer

2020-02-17

PHB and PHA copolymers are proven to be among the biodegradable polymers in all environments tested by Nova Institute. PBS, PLA, PBAT, PBSA, Lignin-Wood, and Cellulose Acetate are among the polymers tested with significantly lower biodegradability compared to PHB, cellulose, and starch. The environments tested include marine environment, fresh water, soil, home composting, landfill, anaerobic […]

Read more

Bioextrax wins the green chemistry sustainability challenge

2020-01-10

Bioextrax, represented by CEO Edvard Hall, was inaugurated as the winner of the Green Chemistry challenge at the Sustainable Industry Challenge, Chemport Europe Edition 2020. Bioextrax successfully solved the task put up by Suiker Unie, a major sugar producer in Europe, to convert sucrose and use it as a feedstock for biopolymers. Bioextrax’s unique platform […]

Read more

Bioextrax selected to join Lantmännen’s Green House program

2019-12-10

Bioextrax was selected to join Lantmännen Green House program, an initiative from one of Europe’s biggest feed producers to develop and test business ideas in the feed industry. The program consists of 5 weeks workshop with assistance from Lantmänen Research and Development team. The entire program will end with a pitching session in Stockholm in […]

Read more

Bioextrax’s KeratinoPlast eyeing to disrupt the denim industry

2019-10-23

Bioextrax took the stage as one of the transformers aiming to disrupt the denim industry during the Kingpins Transformers: Catalyst event in Amsterdam, 22 October 2019. Bioextrax introduced KeratinoPlast, a mix of bioplastics (PHA) and keratin fibers that possessed the potential to replace cotton. KeratinoPlast’s key characteristics include the possibility to spin into textiles, 100% […]

Read more

Bioextrax to collaborate with Royal DSM and Biotech Campus Delft

2019-07-09

Royal DSM – the Dutch biotech giant – has taken on Bioextrax as a part of its Validation Lab, organized together with YESDelft! and Biotech Campus Delft. Through a 10 week program, the collaboration will focus on validating various applications of Bioextrax’s bio-based platform technology and the design of the industrial-scale production process. Royal DSM […]

Read more

Bioextrax join GO!PHA as founding member

2019-04-09

Bioextrax is honored to join the newly inaugurated organization that focuses on the development of the PHA (Polyhydroxyalkanoate) industry. GO!PHA (Global Organization for PHA) is a global institution that provides a platform for sharing experiences, knowledge, and developments in the PHA industry for its members. Bioextrax was as one of a selected group of companies invited […]

Read more