Årsstämma

Årssstämman i Bioextrax är, i enlighet med aktiebolagslagen, det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna utövar sin inflytande över företaget. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av företagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Kallelse till årsstämma respektive extra årsstämma, publiceras i enlighet med Bolagsordningen i Post- och Inrikes Tidningar, på företagets webbplats samt med samtidig annons om att kallelse skett i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta och anmälan till årsstämma 2022

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 juni 2022; och
  • dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 27 juni 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 21 juni 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bioextrax AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till dpach@bioextrax.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av
a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av
a) styrelsearvoden.
b) revisorsarvoden.
10. Val av styrelse.
a) Mats Persson (omval).
b) Per Hökfelt (omval).
c) Rajni Hatti-Kaul (omval).
d) Mohammad H.A. Ibrahim (omval).
e) Håkan Björnberg (omval).
f) Leif Nilsson (omval).
g) Fredrik Sjödin (omval).
h) Styrelseordföranden: Mats Persson (omval).
11. Val av revisionsbolag eller revisorer.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämmans avslutande.