Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2024 i Bioextrax AB (publ)

Idag, den 23 maj 2024, hölls årsstämma i Bioextrax AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson, Håkan Björnberg och Fredrik Sjödin som styrelseledamöter, att välja Marie Grönborg som ny styrelseledamot, samt att omvälja Mats Persson som styrelseordförande. De hittillsvarande styrelseledamöterna Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Mohammad H.A. Ibrahim och Leif Nilsson hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska begränsas så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som kan medföra en utspädning om högst 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).
 
Lund den 23 maj 2024
Bioextrax AB (publ)

News archive

Search