Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 10.00 på Alfa 3, konferensrum Hope, Scheelevägen 15, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
·       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2023; och
·       dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 19 maj 2023 skriftligen till Bioextrax AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 736 267 643 eller per e-post till edh@bioextrax.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 19 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning
0.        Stämmans öppnande.
1.        Val av ordförande vid stämman.
2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.        Godkännande av dagordning.
4.        Val av en eller två justeringspersoner.
5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.        Verkställande direktörens anförande.
7.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8.        Beslut om
a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b)      dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9.        Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
10.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11.     Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
12.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13.     Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som utgjorts av Mohammad H.A. Ibrahim, representerande eget innehav, Fredrik Sjödin, representerande Rajni Hatti-Kaul, Johan Moll, representerande Könyves Invest AB, samt styrelsens ordförande Mats Persson, tillika valberedningens ordförande, föreslår att advokat Gustav Johansson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Därutöver föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 575 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 125 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat jämfört med föregående år) undantaget bolagets grundare Rajni Hatti-Kaul och Mohammad H.A. Ibrahim som inte får något styrelsearvode (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor
Valberedningen föreslår att Mats Persson, Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Mohammad H.A. Ibrahim, Håkan Björnberg, Leif Nilsson och Fredrik Sjödin omväljs som styrelseledamöter samt att Mats Persson omväljs som styrelseordförande.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).
Därutöver föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska begränsas så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som kan medföra en utspädning om högst 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.
I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständigt förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ideongatan 3A, 223 62 Lund samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget
Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 25 462 043 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.         
____________________
Lund i april 2023
Bioextrax AB (publ)
Styrelsen

News archive

Search