Bioextrax publicerar delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Bioextrax AB (publ.) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport för 1 januari – 31 mars för 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).

 
Utvalda finansiella data

Första kvartalet (jan–mar) 2024    
Nettoomsättning 0 tkr (429)  
Rörelseresultat -4 890 tkr (-4 222)  
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,17 SEK (-0,17)  

 

  2024
jan-mar
2023
jan-mar
2023
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 0 429 2 056
Rörelsens intäkter, tkr 203 1 057 3 009
Rörelseresultat, tkr -4 890 -4 222 -21 599
Resultat efter skatt, tkr -4 872 -4 222 -21 507
Balansomslutning, tkr 16 304 31 195 22 515
Periodens kassaflöde, tkr -5 727 -7 385 -14 133
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,20 -0,29 -0,53
Periodens kassaflöde per aktie exkl nyemission (SEK) -0,20 -0,30 -0,92
Likvida medel, tkr 7 672 20 147 13 399
Resultat per aktie (SEK) -0,17 -0,17 -0,81
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,17 -0,17 -0,81
Eget kapital per aktie (SEK)  0,54 1,09 0,70
Soliditet, % 96,07% 89,03% 91,21%

 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

  • Bioextrax AB meddelade den 23 januari att det avtal som ingicks i juni 2023 med ett amerikanskt företag avslutats på grund av likviditetsbrist hos det amerikanska företaget. Bioextrax har i bokslutet reserverat för kundförlust (810 tkr) gällande de obetalda fakturor som ställts ut till det amerikanska företaget under det fjärde kvartalet 2023.
  • Den 23 januari ingick Bolaget ett memorandum of understanding (“MoU”) med Chematur Engineering AB avseende en global och exklusiv rätt att utlicensiera Bioexrax tekonologi för produktion av PHBV, en typ av PHA.
  • Den 26 januari kommunicerade Bioextrax att man skalar upp tester med en av världens största godisproducenter. Godisproducenten finansierar uppskalningsarbetet genom en betalning på 17 000 eur till Bioextrax.
  • Bioextrax AB meddelade den 13 februari att man har erhållit ett ”notice of allowance” från det amerikanska patentverket, USPTO, avseende patentansökan för produktion av mikrofiber från fjädrar. Patentet kommer att vara giltigt till 2039.
  • Den 13 februari ingick Bioextrax ett långsiktligt utvecklingsavtal med godisproducent efter lyckat uppskalningstest.
  • Den 18 mars beslutade styrelsen för Bioextrax AB att genomföra en nyemission av högst 5 220 331 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Företrädesemissionen, som beslutades den 18 mars, avslutades den 16 april, tecknades till cirka 102,7 procent vilket innebar att bolaget tillfördes 9,4 MSEK före emissionskostnader (cirka 0,5 MSEK). Företrädesemissionen innebar att antalet aktier i Bolaget ökade med 5 220 331 aktier till 34 454 186 aktier och aktiekapitalet ökade med cirka 262 730 kronor till cirka 1 734 020 kronor. I samband med den slutförda företrädesemissionen genomförde Bioextrax en riktad kvittningsemission den 22 april till garanterna i företrädesemission. Ersättningsemissionen omfattade totalt 612 340 aktier, motsvarande utbetalning av garantiersättning om 16,7 procent i form av aktier. Genom ersättningsemissionen kom antalet aktier att öka med 612 340 aktier till totalt 35 066 526 aktier och aktiekapitalet ökade med cirka 30 818 kronor till 1 764 838 kronor. 
  • Bioextrax AB meddelade den 26 april förändringar inom Bolagets ledningsgrupp. Mohammad H.A. Ibrahim lämnar den 30 april sin roll som Chief Technology Officer (CTO) och övergår till en roll som Senior Advisor. Per Erik Velin lämnade rollen som Chief Commercial Officer (CCO) den 31 januari och avslutar sitt uppdrag den 30 april.
  • Den 14 maj avgick styrelseledamoten Mohammad H. A. Ibrahim på egen begäran ur styrelsen i Bioextrax AB (publ).

 
 
VD har ordet
Jag är glad att kunna rapportera att intresset för bioplast, särskilt PHA, fortsätter att öka starkt bland konsumenter, företag och lagstiftare. Dessutom utvecklas teknologier för användning av PHA i olika applikationer kontinuerligt, vilket gör PHA allt mer konkurrenskraftig på marknaden.

I år var ”Planet vs Plastics” temat för Earth Day som inföll 22 april. På samma dag hölls en konferens där regeringar, NGOs och företag diskuterade villkoren för FN:s Globala Plastavtal (The UN Global Plastic Treaty). Detta avtal syftar till att minska produktion av fossilbaserade plaster och spridningen av mikroplaster, vilket innebär att lagstiftningen för företag kommer att påverkas och driva fram behovet av alternativa material. Den ökande medvetenheten om plastens negativa påverkan på natur och människors hälsa driver efterfrågan på alternativ till konventionell plast.

Vi på Bioextrax är stolta över att kunna bidra till en positiv förändring genom att främja användningen av PHA. Utöver att vara ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart material är PHA en mångsidig familj av olika polymerer, och de kan användas i många olika applikationer. Exempelvis har PHA-typen PHO elastiska och gummiliknande egenskaper, vilket gör den lämplig i applikationer som tuggummi och som filmformare i exempelvis kosmetikprodukter. En annan PHA-variant som kan produceras med Bioextrax teknologi, PHBV, är hårdare och mer jämförbar med traditionell hårdplast som används inom till exempel livsmedelsförpackningar, engångsartiklar och plastleksaker.

De globala marknaderna för PHO respektive PHBV befinner sig i olika faser. För PHBV och PHBH (som är en typ av PHA som liknar PHBV) finns etablerade storskaliga producenter och användningsområden. PHO, å andra sidan, finns idag inte på marknaden då etablerade teknologier för att extrahera PHO ur de producerande cellerna inte kan användas för storskalig produktion. Bioextrax unika och patenterade extraktionsteknologi möjliggör kommersiellt gångbar industriell produktion av PHO, vilket vi har demonstrerat i vår uppskalningsanläggning och tillsammans med kontraktstillverkare.

De olika mognadsfaserna för dessa två typer av PHA resulterar i att Bioextrax marknadsstrategier skiljer sig åt. Vår affärsmodell i båda fallen är att agera licensgivare till framtida producenter. Skillnaden ligger i försäljningsprocessen. Fokus för PHBV är att marknadsföra själva produktionsprocessen som mer miljövänlig och kostnadseffektiv än konkurrerande metoder. Kunder inom detta segment är företag som är eller kommer bli producenter av PHBV, exempelvis sockerproducenter som kan använda sitt egenproducerade socker som råmaterial. För PHO är införsäljningsprocessenen annorlunda. Här handlar det om ett material som tidigare inte har varit kommersiellt tillgängligt, vilket innebär att fokus ligger på att bygga marknaden. Detta är förstås en utmaning, men det är framförallt också en stor möjlighet då Bioextrax unika teknologi öppnar upp nya och vad vi bedömer mycket intressanta marknader. Efterfrågan på PHO bekräftades med all tydlighet när jag besökte kosmetikmässan In Cosmetics i Paris i april i år. Flera företag uttryckte stort intresse för en biobaserad och bionedbrytbar produkt med filmformande egenskaper i just kosmetikapplikationer.

Jag vill avslutningsvis än en gång tacka våra befintliga ägare för stödet i samband med företrädesemissionen, och hälsa samtliga nya aktieägare välkomna att vara med på Bioextrax spännande resa framöver

Lund den 16 maj 2024
Edvard Hall, Verkställande direktör

News archive

Search