Bioextrax genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med bolagets företrädesemission

Bioextrax AB (publ) (“Bioextrax” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som kommunicerades den 18 mars 2024. I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av aktier till garanterna i företrädesemissionen (“Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,80 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen, skulle garanterna i företrädesemissionen erhålla garantiersättning i form av aktier i Bioextrax. Med anledning av detta har styrelsen för Bioextrax idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023, fattat beslut om Ersättningsemissionen. Ersättningsemissionen omfattar totalt 612 340 aktier och genomförs i syfte att möjliggöra utbetalning av garantiersättning om 16,7 procent i form av aktier till garanterna i företrädesemissionen, enligt följande villkor.
 
Teckningskursen för aktierna ska vara SEK 1,80 per aktie i enlighet med de garantiavtal som ingåtts. Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen är samma teckningskurs som för aktier tecknade inom ramen för företrädesemissionen enligt ovan. Styrelsen bedömer teckningskursen marknadsmässig mot bakgrund av teckningskursen i företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det, med beaktande av rådande marknadsförhållanden, är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.
 
Genom Ersättningsemissionen kommer antalet aktier att öka med 612 340 aktier till totalt 35 066 526 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med cirka 30 818 SEK till totalt cirka 1 764 838 SEK.
 
Rådgivare och emissionsinstitut
Skill Advokater AB är legal rådgivare till bolaget i samband med Ersättningsemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Ersättningsemissionen.

News archive

Search