Rättelse av teckningskurs för vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2

Rättelsen avser teckningskurs för de vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i samband med nu förestående företrädesemission.

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) offentliggjorde idag, den 20 maj 2021 kl. 07:30, via pressmeddelande att teckningstiden i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) inletts. I det nämnda pressmeddelandet uppgavs teckningskursen avseende vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 felaktigt. Den korrekta teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 är att den inte ska överstiga 98,00 SEK och inte understiga 70,00 SEK.

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska inte överstiga 98,00 SEK och inte understiga 70,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 1 juni 2022 – 15 juni 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

Nyhetsarkiv

Sök