Bioextrax påbörjar fördjupat projekt med globalt topp-3 kemiföretag

Bioextrax AB (publ) meddelar att det utvärderingsprojekt som det senaste året pågått med ett av världens största kemiföretag (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 40 miljarder EUR) (”Kemiföretaget”) har fördjupats och fokuserats. Efter initiala småskaliga tester har Kemiföretaget gjort bedömningen att det material som Bioextrax levererat har potential att ersätta fossilbaserade plaster i ett antal tekniskt komplexa applikationer inom personlig vård (”personal care”).

Under den första fasen av utvärderingen, som genomfördes under stora delar av 2020, testade Kemiföretaget mindre volymer av ett antal olika PHA-typer producerade av Bioextrax. Kemiföretaget har nu beslutat sig för att fortsätta utvärderingen med fokus på en av PHA-typerna Bioextrax kan producera. Den fördjupade utvärderingen väntas pågå i cirka 6 månader.

Detta fördjupade projekt visar tillsammans med ett av våra andra pågående utvärderingsprojekt, med en global aktör inom kosmetika, på det stora behovet av bioplaster inom ”personal care”-segmentet. Behovet drivs av ökad regulatorisk press, framförallt inom EU. Detta är förstås högintressant för oss ur ett kommersiellt perspektiv, då det är en stor global marknad som kännetecknas av höga marginaler och en premium för biobaserade produkter. Efterfrågan gäller framförallt PHA-typer med långa polymerkedjor, exempelvis PHO. För denna typ av PHA innebär Bioextrax patenterade extraktionsmetod en särskild konkurrensfördel ur ett konstnads- och egenskapsperspektiv. Därför är det extra glädjande att detta globala företag gör bedömningen att polymererna vi har producerat har egenskaperna de letar efter.”säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.10 CET, den 11 februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök