Kallelse till extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), 556965–1473, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 27 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Bioextrax AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 20 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.

Formuläret finns tillgängligt på Bioextrax AB (publ) webbplats, www.bioextrax.com. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bioextrax AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Bioextrax AB (publ), adresserat "Bioextrax AB – poströstning", Sölvegatan 43, 223 70 Lund. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till edh@bioextrax.com. Då ska ”Bioextrax AB – poströstning” anges i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen också biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.bioextrax.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 489 490 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Per Hökfelt utses att som ordförande leda extra bolagsstämman. Om Per Hökfelt får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/personerna.

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår Edvard Hall och Richard Tooby eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission den 9 april 2021 enligt nedanstående villkor.

Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 35 123,899844 kronor genom nyemission av högst 174 474 aktier till en teckningskurs om 70 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst
12 213 180 kronor.

Genom emissionen ska bolaget emittera högst 174 474 teckningsoptioner av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 11 707,966615 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit.
   
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 18 maj 2021. Även annan kan teckna i emissionen.
 1. För varje tecknad unit ska erläggas 70 kronor (70 kronor per aktie) kontant. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 20 maj 2021 till och med den 3 juni 2021. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

  I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 1. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 98 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 70 kronor per aktie.
 1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2022-06-01 till och med den 2022-06-15.
 1. Teckningsoptionerna av serie TO 2 ska vara föremål för organiserad handel.
 1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 framgår av Bilaga A.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Sölvegatan 43 i Lund och på Bolagets hemsida (www.bioextrax.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Bioextrax AB (publ), Sölvegatan 43, 223 70 Lund eller per e-post edh@bioextrax.com senast den 19 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bioextrax AB (publ), Sölvegatan 43, 223 70 Lund och på www.bioextrax.com, senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i april 2021

Bioextrax AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD Bioextrax AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

News archive

Search