Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med nystartad PHA-producent

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med dess egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

PHA-producenten utvecklar processer som baserat på olika organiska avfallsströmmar kan ackumulera PHA (dessa avfallsströmmar är sådana som Bioextrax inte fokuserar på). PHA-producenten har dock ingen egenutvecklad metod för utvinning av PHA ur bakteriecellerna och det är för detta steg som företaget och Bioextrax har påbörjat ett utvärderingsprojekt.

Producenten har i dagsläget ingen anläggning i drift men planerar och har sökt tillstånd för en första anläggning. De har som avsikt att denna anläggning ska följas av flera ytterligare anläggningar. Producentens ambition är att använda sig av Bioextrax extraktionsmetod i samtliga dessa anläggningar.

”Detta är ett välfinansierat bolag med stora ambitioner och en namnkunnig ledningsgrupp. Vi har framgångsrikt arbetat med liknande PHA-ackumulationsprocesser tidigare med andra potentiella kunder, och det är för just denna typ av PHA-ackumulationsprocesser – baserade på olika avfallsströmmar – som vår konkurrensfördel är som störst jämfört med andra extraktionsteknologier.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.25 CET, den 7 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search