Bioextrax valberedning utsedd

Bioextrax valberedning inför årsstämman 2023 är utsedd. I enlighet med årsstämmans instruktion för sammansättning av valberedningen ska Bioextrax valberedning utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningsarbetet, i enlighet med aktieboken per den 30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande.

Baserat på ägarförhållandena den 30 september 2022 har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023:

Mohammad Ibrahim, representerar Mohammad Ibrahim

Fredrik Sjödin, representerar Rajni Hatti Kaul

John Andersson Moll, representerar Könyves Invest AB

Mats Persson, Bioextrax styrelseordförande

 Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

  • ordförande vid årsstämma
  • antal stämmovalda styrelseledamöter
  • ordförande och stämmovalda ledamöter i styrelsen
  • arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall)
  • antal revisorer
  • revisorer
  • arvode till revisorer
  • (om tillämpligt), val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen
  • ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall)

Aktieägare i Bioextrax är välkomna att senast 15 januari 2023 lämna förslag till valberedningen via e-post till valberedning@bioextrax.com.

Årsstämman 2023 äger rum 25 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD

Telefon: +46 (0) 70674 21 85

E-post: pev@bioextrax.com (vpe@bioextrax.com)  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök