Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Under maj och juni 2021 genomförde Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units där även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 174 474 aktier och 174 474 teckningsoptioner av serie TO 2. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och Bioextrax kan därmed meddela att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 30 juni 2021 och stoppdag är den 2 juli 2021.

Totalt har 174 474 aktier och 174 474 teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats hos Bolagsverket, vilka beräknas distribueras till VP-konto/depå den 2 juli 2021. Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Bioextrax till 3 663 964 aktier och aktiekapitalet uppgår till 737 603,90 SEK.

Härutöver finns 174 474 utestående teckningsoptioner av serie TO 2, vilka kan nyttjas för teckning av aktier under perioden 1 juni 2022 – 15 juni 2022. Teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 2 juli 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015961974 och kommer att handlas under tickern/kortnamnet BIOEX TO 2.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Fondkommission agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

Nyhetsarkiv

Sök