Lösenperioden för Bioextrax teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag och bolaget bjuder in till webbsänd presentation

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) genomförde en unitemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i oktober 2022. Lösenperioden för teckningsoptionerna börjar idag den 1 september 2023 och löper till och med den 14 september 2023. Fem (5) teckningsoptioner ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Bioextrax. Teckningskursen har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, satts till 2,80 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kommer Bioextrax att erhålla maximalt cirka 11 miljoner kronor före emissionskostnader. Med anledning av lösenperioden bjuder Bolaget in till en webbsänd presentation den 11 september klockan 15:00. Efter presentationen ges publiken möjlighet att ställa frågor.

Sammanfattning av instruktioner och viktiga datum
Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för teckning av aktier ska meddela detta i god tid före den 14 september 2023. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast den 14 september 2023 förfaller utan värde. Innehavare som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dem. Handel med teckningsoptioner pågår till och med den 12 september 2022.

Detaljerad information och instruktioner för prenumeration

Lösenpris mm.
Fem (5) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna två (2) nya aktier i Bioextrax. Teckningskursen har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, satts till 2,80 kronor. Teckningskursen har definierats som 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 16 augusti – 29 augusti 2023, dock lägst 2,80 kronor.

Utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner
Innehavare av teckningsoptioner som har sina innehav förvaltarregistrerade (innehav i värdepappersdepåtjänster, investeringssparkonton (ISK) eller kapitalförsäkringar) ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta respektive förvaltare och följa förvaltarens anvisningar om teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 14 september 2023 eftersom förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 14 september 2023.

Utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner
Innehavare av teckningsoptioner som har sitt innehav direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in en anmälningssedel för lösen, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet, Nordic Issuing, tillhanda senast den 14 september 2023. Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets, emissionsinstitutet och Västra Hamnen Corporate Finances respektive webbplatser (www.bioextrax.com, www.nordic-issuing.se, www.vhcorp.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 14 september 2023, enligt instruktionerna på anmälningssedeln.

Handel med teckningsoptioner av serie TO3
Innehavare som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas till och med den 12 september 2023, under kortnamnet BIOEX TO3 med ISIN-kod SE0018741928. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 14 september 2023 eller säljs senast den 12 september 2023 kommer att förfalla utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 18 september 2023. Innehavare av teckningsoptioner som utnyttjats och betalats får interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till stamaktier i Bioextrax.

Antal teckningsoptioner, möjliga intäkter och utspädning
Antalet teckningsoptioner uppgår till 9 841 154. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bioextrax att erhålla cirka 11 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bioextrax att öka med 3 936 460 aktier till 29 398 503 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 98 115,231876 kr till 1 479 575,872395 kr. Detta innebär en utspädning om cirka 13,4 procent baserat på antalet aktier i Bioextrax efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Webbsänd presentation
Torsdagen den 11 september 2023 klockan 15:00, håller Bolagets VD, Edvard Hall, en webbsänd presentation. Efter presentationen ges publiken möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa presentationen via dator eller mobila enheter. För att anmäla dig till webbkonferensen, vänligen registrera dig via följande länk:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5898617533227836512

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats. Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.bioextrax.com samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube i efterhand för de som inte kan närvara.

Finansiell rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bioextrax. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bioextrax. Ett erbjudande till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i Bioextrax har endast lämnats genom det prospekt som Bolaget publicerade den 3 oktober 2022.

Nyhetsarkiv

Sök