Flaggning i Bioextrax AB (publ)

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att två av bolagets aktieägare, tillika styrelsemedlemmar, Mohammad Ibrahim och Rajni Hatti Kaul har passivt, genom företrädesemission passerat flaggningsgränsen om 10 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bolaget har informerats om att Mohammad Ibrahim och Rajni Hatti Kaul har passivt minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 10 procent. Totalt innehav före transaktionen var 2 110 844 aktier respektive1 741 740 aktier, motsvarande 13,51% respektive 11,15% av aktierna och rösterna i Bolaget. Motsvarande siffror  efter emissionen, inklusive teckning av aktier i företrädesemissionen, uppgår till 8,43% respektive 6,88% av aktierna och rösterna i Bolaget.

Informationen är sådan som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den1 november 2022 kl 16.25.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD

Telefon: +46 (0) 70-674 21 85

E-post: pev@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

 

Nyhetsarkiv

Sök