Bioextrax offentliggör bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Helårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).

Utvalda finansiella data

Fjärde kvartalet (okt–dec) 2022 Rapportperioden (jan–dec) 2022
Nettoomsättning 32 tkr (183) Nettoomsättning 395 tkr (276)
Rörelseresultat -5 793 tkr (-2 904) Rörelseresultat -18 667 tkr (-10 532)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 SEK (-0,20) Resultat per aktie före och efter utspädning -1,10 SEK (-0,74) 

 

  2022
okt-dec
2021
okt-dec
2022
jan-dec
2021
jan-dec
         
Rörelsens intäkter, tkr 827 636 2 232 1 033
Rörelseresultat, tkr -5 793 -2 904 -18 667 -10 529
Resultat efter skatt, tkr -5 793 -2 904 -18 667 -10 532
Balansomslutning, tkr 37 917 12 641 37 917 12 641
Periodens kassaflöde, tkr 15 950 -2 784 18 555 6 925
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,72 -0,19 1,10 0,49
Likvida medel, tkr 27 532 8 977 27 532 8 977
Resultat per aktie (SEK) -0,26 -0,20 -1,10 -0,74
Eget kapital per aktie (SEK)  1,25 0,51 1,25 0,51
Soliditet, % 83,78% 59,32% 83,78% 59,32%

 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Den 21 oktober offentliggjorde styrelsen utfallet i företrädesemissionen av units. Totalt tecknades företrädesemission till cirka 70% varav cirka 30% tecknades av garanter. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bioextrax en initial emissionslikvid om cirka 22,3 MSEK efter emissionskostnader. I september 2023 kan Bolaget erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO 2022 som utgavs i Företrädesemissionen utnyttjas.
 • Slutligt patentgodkännande i Europa erhölls den 2 november för EP 4023759 avseende sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA.
 • Edvard Hall utsågs den 17 november till ny VD för Bioextrax med tillträde den 1 januari 2023. Edvard har arbetat i Bioextrax sedan 2017 och var tidigare VD fram till maj 2022. Edvard efterträder Per Erik Velin som varit interim VD. Per Erik fortsätter i bolaget med befattningen Chief Commercial Officer.
 • Från och med den 29 november handlas Bolagets aktie och teckningsoption av serie TO 2022 på Nasdaq First North (tidigare Spotlight Stock Market).
 • Bioextrax ingick den 28 november avtal om förvärv av uppskalningsanläggning till ett belopp om cirka 6,5 MSEK. Bolaget kommer i samband med förvärvet flytta till nya och bättre anpassade lokaler. Flytten och leverans förväntas ske innan utgången av första kvartalet 2023. 
 • Den 7 december meddelades att Kristofer Svensson utsetts till ny CFO för Bioextrax med tillträde 1 januari 2023. Han efterträder Daniel Mackey.

 
Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2022

 • Bioextrax ingick den 12 augusti avtal med ett av världens största kosmetikaföretag (topp-3 på global basis) om ett kundfinansierat utvecklingsprojekt (ca 0,5MSEK). Projektet fokuserar på att optimera Bioextrax teknologi för att passa Kosmetikaföretagets specifika behov. Projektet förväntas pågå i 10 månader.
 • Bioextrax kommunicerade den 3 maj att Bolaget påbörjar projekt med en av världens största godisproducenter gällande utvärdering av olika prover av PHA extraherade med Bioextrax patenterade PHA-extraxtionsmetod. Vid lyckat resultat kommer en större mängd produceras och utvärderas av den potentiella kunden.
 • Bioextrax ingick den 24 mars samarbetsavtal med en ledande sockerproducenter avseende produktion av PHA. Samarbetsavtalet avser validera Bioextrax teknologi avseende PHA-produktion med sukros och genomföra en "commercial scale economic feasibility study". Vid framgångsrikt samarbetet är avsikten att i "good faith" fortsätta förhandlingar om ett långsiktigt kommersiellt avtal.
 • Projekt mellan Bioextrax och förpackningsproducent avslutades den 16 februari med möjlighet till återupptagande vid senare tillfälle.

 
Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 26 januari kommunicerade Bioextrax att utvärderingsprojektet med en av världens största godisproducenter tas vidare till nästa fas efter lyckat resultat i första fasen. Godisproducenten beställer därmed 2kg PHA för ytterligare tester i större skala.
 • Bioextrax ingick den 19 januari ett icke-bindande memorandum of understanding ("MoU") med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA.
 • Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

 
 
VD har ordet

Detta är det första VD-ord jag skriver i min nygamla roll som VD för Bioextrax, och jag är väldigt glad och tacksam för det förnyade förtroendet. Det är även det första VD-ordet som skrivs från våra nya lokaler i södra Lund, dit vi flyttade i början av februari. Som vi tidigare kommunicerat är anledningen till flytten att vi har investerat i en anläggning som inte bara möjliggör demonstration av våra teknologier för att kunna accelerera licensförsäljningen, utan även produktion av material för marknadsintroduktion och provvolymer. En sådan anläggning skulle inte få plats i våra tidigare lokaler. Att vi dessutom sänker vår hyreskostnad radikalt är en positiv bieffekt.

Vi har redan kunnat se hur uppskalningsanläggningen öppnar nya dörrar genom att möjliggöra demonstrationer samt produktion av provvolymer. Exempelvis är avsiktsförklaringen med indiska Konkan Speciality Polyproducts (”Konspec”) avhängig både möjligheten att producera större mängder material för tester än vad som vore möjligt i vår befintliga anläggning, och att kunna demonstrera processen i stor skala hos oss innan den implementeras i Indien. När vår anläggning väl är på plats och inkörd tror vi förstås att ytterligare möjligheter öppnar sig. Leverans av uppskalningsanläggning ser ut att ske som planerat, det vill säga i slutet av första kvartalet 2023, och sen väntas den vara fullt operationell i maj.

En viktig händelse under sista kvartalet 2022 var att vi fick vår patentansökan för teknologin att producera PHA från sukros beviljad i Europa. Vi går nu in i den så kallade nationella fasen innebärandes att vi väljer de jurisdiktioner där vi vill fullfölja ansökan och därmed få skydd även utanför Europa. Detta var en stor milstolpe då det innebär att vi kan erbjuda en fullt patenterad process från råmaterial till färdigt PHA, och det är denna fulla process som projekten med Konspec och Sockerproducenten grundar sig på.

Vad gäller våra olika kundprojekt kan vi se att prioriteringsarbetet som skedde under 2022 har gett resultat. Att fokusera på projekten med högst kommersiell potential har inneburit att vi har allokerat våra resurser bättre, och därmed kunnat leverera snabbare och med bättre kvalitet. Som man kan läsa om i tabellen på nästa sida löper kundprojekten på bra, även om några av dem nu är i en mer lågintensiv fas i väntan på uppskalningsanläggningen. Gällande Full Cycle Bioplastics så har de fortsatt inte stängt sin finansiering. I dagsläget kan vi därför inte säga något om den framtida kommersiella potentialen i vår relation, då vi inte vet hur deras finansiella situation kommer att utveckla sig.

Det en intressant tid att vara i PHA-branschen. Vi kan se att fler och fler länder fasar ut konventionella plaster genom exempelvis förbud mot plaster som inte är biologiskt nedbrytbara. Exempelvis har Indien – som står för nästan 20% av jordens befolkning – tagit stora steg i denna riktning. En annan utveckling som är intressant inom PHA-branshcen är det framgångsrika arbetet som görs på applikationssidan, exempelvis genom att blanda PHA med andra polymerer.
Vi är nu i en intensiv period där vi ska få uppskalningsanläggningen på plats samtidigt som vi levererar i kundprojekt och fortsätter kommersialiseringsresan. Jag är dock övertygad om att vi har rätt team och resurser på plats för att leverera på samtliga punkter och ta tillvara på möjligheterna.

Edvard Hall, VD Bioextrax
 
Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Nyhetsarkiv

Sök