Bioextrax ingår avtal om uppskalning av utvärderingsprojekt avseende PHA

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har ingått ett avtal om uppskalat utvärderingsprojekt avseende Bioextrax PHA-extraktionsteknologi, tillsammans med ett EU-baserat PHA-producerande bolag (”PHA-producenten”). PHA-producenten har det senaste året framgångsrikt utvärderat Bioextrax extrationsteknologi i laboratorieskala hos Bioextrax. Efter dessa lyckade tester kommer den potentiella kunden nu, inom ramen för det nyligen ingångna avtalet, att implementera teknologin i sin egna anläggning. Avtalet ger kunden rätt att installera teknologin i en pilotanläggning, och syftar till att validera Bioextrax teknologi i större skala.

PHA-producenten använder idag olika egenutvecklade metoder för ackumulation av PHA, samt standardmetoder för extraktion. För att sänka kostnaderna och förbättra processens miljömässiga hållbarhet, har PHA-producenten under 2021 utvärderat den tekniska och kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsmetod i kombination med deras egenutvecklade ackumuleringsmetod. Denna utvärdering har skett under ett sekretessavtal snarare än ett utvärderingsavtal. Bioextrax har tidigare inte offentliggjort information om detta projekt.

Det nu ingångna avtalet ger rätt för PHA-producenten att använda Bioextrax teknologi i maximalt 12 månader och endast för att validera teknologin i dess egna anläggning. Om valideringen går enligt plan är syftet att parterna ska ingå ett kommersiellt avtal som ger PHA-producenten rätt att använda Bioextrax extraktionsteknologi för dess egna kommersiella produktion samt för vidarelicensiering.

Varje utvärdering som är framgångsrik och får en uppföljning är en ytterligare validering av vår teknologi. Kunden i just detta fall är intressant då företaget har grundats av en av de absolut ledande auktoriteterna inom PHA globalt. Att han och hans team har fått möjlighet att utvärdera vår extraktionsteknologi och baserat på resultaten väljer att gå vidare och skala upp är mycket glädjande, och är en stark signal till PHA-branschen om Bioextrax teknologi.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök