Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 0,9 MSEK från EU för uppskalning av patentsökt PHA-produktionsprocess

Den ansökan som Bioextrax har lämnat in tillsammans med ett europeiskt konsortium, bestående av bland andra detaljhandelkedjan Carrefour och mejeriföretaget Schreiber Foods, har beviljats. Total projektbudget är ca 90 MSEK, varav totalt anslag är ca 72 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 1,3 MSEK, varav ca 0,9 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att utveckla lösningar för att ersätta konventionella plaster i förpackningar.

Projektet “Reduce, Reuse, Rethink PACKaging: towards novel fiber-based packaging and reuse schemes uptake” syftar främst till att skala upp innovativa teknologier för att ersätta plaster i olika typer av förpackningar. Bioextrax roll är att producera 200 kg av bioplasten PHA med hjälp av den sukrosbaserade process som patentsöktes i slutet av 2020. Detta material kommer, tillsammans med andra innovativa material, att användas av övriga projektpartners för att skapa miljömässigt hållbara förpackningslösningar.

Hela projektet kommer att pågå i ca 3 år med förväntad start under våren 2022. Bioextrax produktion väntas genomföras under projektets 10 första månader. Sammanlagt deltar 24 företag och forskningsinstitut från 7 länder i projektet.

”Det finansiella stödet direkt till Bioextrax kommer att finansiera uppskalning av vår patentsökta PHA-produktionsprocess. Att ha producerat 200kg med hjälp av en viss process minskar signifikant den fortsatta uppskalningsrisken, vilket vi räknar med kommer att öka kommersialiseringstakten för vår process för att producera PHA från sukros. Utöver detta kommer projektet att finansiera expertis och utrustning hos partnerorganisationer för att utveckla nya applikationer baserat på vårt material. Slutligen är världsledande företag som Carrefour och Schreiber Foods involverade som kravställare, vilket innebär att den potentiella marknaden för de applikationer som utvecklas, kommer att vara betydande.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.    

Nyhetsarkiv

Sök