Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

Första kvartalet 2022-01-01–2022-03-31

– Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 122 (40) kSEK

– Övriga rörelseintäkter för första kvartalet uppgick till 292 (0) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -2 780 (-2 036) kSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -2 780 (-2 036) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,1885 (-0,1458) SEK och -0,1723 SEK efter utspädning

– Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2022 till 60 (77) %

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 14 748 688 (13 957 960) respektive 16 130 160 aktier, där 14 748 688 utgör det antal aktier som var utestående per den 31 mars 2022 och 16 130 160 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner per den 31 mars 2022 utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 31 mars 2021 med hänsyn tagen till den split 4:1 som bolagsstämman beslutade om 2021-06-28 och som registrerades på Bolagsverket per 2021-07-13.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med europabaserat bioteknikbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Bioextrax har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett mindre europabaserat bioteknikbolag. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egen process för PHA-ackumulation

Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 0,9 MSEK från EU för uppskalning av patentsökt PHA-produktionsprocess

Den ansökan som Bioextrax har lämnat in tillsammans med ett europeiskt konsortium, bestående av bland andra detaljhandelkedjan Carrefour och mejeriföretaget Schreiber Foods, har beviljats. Total projektbudget är ca 90 MSEK, varav totalt anslag är ca 72 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 1,3 MSEK, varav ca 0,9 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att utveckla lösningar för att ersätta konventionella plaster i förpackningar.

Projekt mellan Bioextrax och förpackningsproducent avslutas med möjlighet till återupptagande

Den 19 april 2021 påbörjade Bioextrax ett projekt med en global topp-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Ett första steg i projektet var att Bioextrax skulle producera olika PHA-typer för utvärdering. På grund av bristande leverans från Bioextrax sida väljer förpackningsproducenten att avsluta projektet, men öppnar för en fortsättning när Bioextrax kan leverera de efterfrågade materialen. Bioextrax målsättning är att projektet ska återupptas redan under andra kvartalet 2022.

Bioextrax ingår samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter avseende produktion av PHA

Bioextrax ingår ett samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter. Den första delen av samarbetet ska vara klart första kvartalet 2023. Det kommer att möjliggöra för parterna att, tillsammans med ledande compounderare för biobaserade material, validera Bioextrax teknologi avseende PHA-produktion med sukros som råvara i 10-600 liters reaktorer och genomföra en "commercial scale economic feasibility study". Om den första delen av samarbetet är framgångsrikt, är parternas intention att påbörja "good faith" förhandlingar avseende ett långsiktigt kommersiellt avtal och efter det påbörja uppskalning av produktion, först till ca 10 000 liter reaktorer och efter det vidare till industriell skala.

Bioextrax ingår avtal om uppskalning av utvärderings-projekt avseende PHA

Bioextrax har ingått ett avtal om uppskalat utvärderingsprojekt avseende Bioextrax PHA-extraktionsteknologi, tillsammans med ett EU-baserat PHA-producerande bolag. PHA-producenten har det senaste året framgångsrikt utvärderat Bioextrax extrationsteknologi i laboratorieskala hos Bioextrax. Efter dessa lyckade tester kommer den potentiella kunden nu, inom ramen för det nyligen ingångna avtalet, att implementera teknologin i sin egen anläggning. Avtalet ger kunden rätt att installera teknologin i en pilotanläggning, och syftar till att validera Bioextrax teknologi i större skala.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om två riktade nyemissioner om totalt cirka 18,4 MSEK

Den 25 april beslutade den extra bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om två riktade nyemissioner om totalt 668 382 aktier till en teckningskurs om 27,50 kronor per aktie, vilka tillför Bolaget cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Mats Persson, som valdes till ny styrelseordförande i Bolaget, tecknar aktier för cirka 0,5 MSEK.

Bioextrax påbörjar projekt med en av världens största godisproducenter

Under den första fasen av utvärderingen ska Godisproducenten utvärdera tre olika prover av PHA extraherade med Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod. Skillnaden mellan proverna kommer att vara vilken metod som används för separation av PHA-granulerna efter extraktionen. Vid lyckat resultat från denna första fas kommer större mängder PHA från en eller flera av proverna att produceras av Bioextrax och därefter utvärderas av den potentiella kunden. Den första fasen av projektet finansieras genom en betalning om 3000 USD från Godisproducenten till Bioextrax. Leverans av de första tre proverna beräknas ske i slutet av maj 2022. 

Per Erik Velin utsedd till tillförordnad VD för Bioextrax. Styrelsen i Bioextrax AB (publ.) har utsett Per Erik Velin till tillförordnad VD. Per Erik började arbeta på Bioextrax i början av 2022 och har varit Chief Commercial Officer sedan 1 mars 2022. Han efterträder Edvard Hall från och med 20 maj 2022. Edvard kommer framöver fokusera på affärsutveckling, med titeln Director Business Development.

Covid-19 och kriget i Ukraina

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden. Bioextrax styrelse följer effekterna av covid-19-utbrottet och kriget i Ukraina. Styrelsen bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Kommentarer från VD

De första 5 månaderna av 2022 har präglats av en lyckad kapitaliseringsrunda, organisationsförändringar samt framgångsrika leveranser i ett antal nyckelprojekt. Nyemissionen innebär att Bioextrax tillfördes 18,4m SEK före emissionskostnader. Dessa resurser ger oss möjlighet att möta upp mot det stora intresset vi har i de olika kundprojekten och generellt accelerera för att bli en ledande aktör på den förväntat stora PHA-marknaden som nu etableras. Ett viktigt steg i den riktningen är också de förstärkningar av organisationen som har gjorts. Genom Mats Persson, med en bakgrund som bland annat vice-VD för Perstorp AB, som ny styrelseordförande, har vi lyckats knyta till oss det ledarskapet vi behöver för att bli ett världsledande företag inom de branscher där vi verkar. Utöver detta har ledningsgruppen stärkts med Daniel Mackey, med en bakgrund från flera seniora befattningar inom Nordea samt som CFO för Infant Bacterial Therapeutics AB, noterat på Stockholmsbörsen, och Klas Ingstorp som haft ledande befattningar inom Teknologi i Perstorp-koncernen. Därtill har vi lyckats rekrytera ytterligare personal med relevant bakgrund och kompetens till vårt lab.

Själv är jag glad och ödmjuk för det förtroende jag har fått från styrelsen att leda verksamheten som VD. Edvard Hall har under de senaste åren skapat en bra grund för Bioextrax, genom att bygga starka relationer med potentiella kunder och andra aktörer. När dessa projekt och vårt bolag i sin helhet går in i nästa fas behövs en annan typ av ledarskap, och vi är glada för att Edvard kommer arbete vidare inom bolaget och fokusera på just affärsutvecklingen.  Styrelsen kommer inom kort att påbörja rekryteringen av en permanent VD. Då detta kan ta tid var det viktigt för styrelsen att säkerställa att Bioextrax har det ledarskap som nu krävs även under rekryteringsperioden.

Inom affärsområdet PHA har vi påbörjat ett utvärderingsprojekt med en av världens största godisproducenter. Vad som är extra intressant med detta projekt är att det gäller en viss typ av PHA som i dagsläget inte finns kommersiellt tillgänglig. Vår bedömning är att Bioextrax patenterade extraktionsmetod möjliggör kommersiell tillverkning av denna typ av PHA, vilket öppnar upp nya och spännande applikationer. Vi har levererat de första proverna till godisproducenten under maj månad. Utöver detta har vi bland annat ingått ett samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter samt gått vidare till nästa steg efter framgångsrika initiala utvärderingar med en EU-baserad PHA-producent.               

Inom proteinhydrolysat från fjädrar har vi levererat prover till den avfallshanteringsbolaget. Just nu sker utvärdering av en panel baserat på lukt, visuellt intryck och liknande parametrar. Detta är utöver den näringsmässiga analys som tidigare har genomförts. Då avfallshanteringsbolaget har efterfrågat förhandlingsexklusivitet avvaktar vi just nu leverans av material till andra potentiella kunder inom detta affärsområde.

Inom mikrofibrer från fjädrar är fokus att genomföra en så kallad ”tech transfer” till andra partners inom det EU-projekt vi är delaktiga i. När så väl skett kommer produktion av upp emot 50 kg av fibrer att kunna ske, vilket i sin tur möjliggör nya typer av egenskapstester. Vad gäller Vinnova-projektet som vi genomför med bland annat H&M och Borås Textilhögskola är vi glada över att projektet har förlängts till slutet av året. Resultaten hittills är lovande men det behövs mer tid för att hitta exakt rätt formulering och sen kunna skala upp dessa för applikationstester.

Med en successivt stärkt organisation och med mer resurser har vi en fantastisk möjlighet att ta tillvara potentialen i vår teknologi och på marknaden. Jag ser fram emot att tillsammans med Bioextrax teamet realisera våra högt ställda ambitioner.

Per Erik Velin, VD Bioextrax

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

Kommande finansiella rapporter och händelser

Årsredovisning för 2021    2022-06-03

Halvårsrapport för 2022    2022-08-31

Delårsrapport Kv 3 2022   2022-11-18

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-15

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD

Telefon: +46706742185

E-post: pev@bioextrax.com   

Nyhetsarkiv

Sök