Bioextrax AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av kommunikén.

VD har ordet

Fjärde kvartalet 2021 och början av 2022 har varit en period med ovanligt hög aktivitet. Vi har under denna tid både påbörjat nya projekt och levererat i existerande. Redan under sommaren 2021 insåg vi från bolagsledningens sida att vi – som ett litet bolag där organisationen inte hunnit växa i takt med ökad efterfrågan – måste prioritera våra kommersiellt mest intressanta projekt. Detta har inneburit att arbete med våra direkta kunder, alltså potentiella licenstagare, har prioriterats före leverans av material till potentiella köpare av material, vilka är våra ”kunders kunder”. Dessvärre fick detta tidigare i februari 2022 som konsekvens att projektet med ”förpackningsproducenten” avslutades på grund av bristande leverans från vår sida. Det är förstås inte bra att ett projekt avslutas – även om förpackningsproducenten har öppnat för en fortsättning av projektet längre fram – men vi anser ändå att vi har gjort rätt prioriteringar, då de har möjliggjort en positiv utveckling i våra kommersiellt viktigaste projekt. Som vi beskriver i mer detalj på nästa sida i denna rapport har vi många intressanta samarbeten i olika faser. Samtidigt agerar vi för att inte ytterligare projekt ska avslutas genom att vi har blivit än mer selektiva vad gäller påbörjande av nya projekt, samtidigt som vi bygger organisationen för ökad leveranskapacitet.

Nyligen har vi stärkt organisationen genom två seniora rekryteringar, Klas Ingstorp (COO) och Per Erik Velin (CCO). Under sina mer än 20 år i chefsbefattningar på Perstorp har Klas varit bland annat fabrikschef för specialpolyoltillverkningen i Perstorp och chef för olika globala engineering-grupper. På Bioextrax kommer Klas att ansvara för bl.a. design och driftsättning av våra licenskunders anläggningar. Per Erik Velin har innehaft flera exekutiva befattningar i internationella företag såsom Perstorp, Diab och Saint-Gobain. Bland annat har Per Erik varit VD för Perstorp i Japan, Executive Vice President Americas för Diab samt VD för Saint-Gobain API i Nederländerna. Per Erik kommer i egenskap av CCO, tillsammans med mig som VD, ansvara för att kommersialisera Bioextrax kundprojekt.

Mycket fokus har under perioden legat på PHA. Från politiskt håll kan vi se att de miljömässiga konsekvenserna av vår ökande plastproduktion och –konsumtion får allt större uppmärksamhet. Exempelvis kan vi i den svenska regeringens ”Sveriges handlingsplan för plast” läsa att 99 procent av plasten i dag tillverkas av fossil olja, att plast orsakar den mest omfattande och skadliga nedskräpningen i haven och att 80–85 procent av den totala mängden marint skräp består av plast. I kampen mot global uppvärmning och nedskräpning har den fossilfria och biologiskt nedbrytbara PHA-plasten en viktig roll att fylla. Inom affärsområdet PHA har vi påbörjat nya projekt, levererat i pågående projekt, och fortsatt arbetet tillsammans med Full Cycle. På grund av sekretess är det inte möjligt för oss att kommunicera kring hur Full Cycles kommersialiseringsarbete utvecklas, men så snart vi kan kommer vi att offentliggöra när och i vilken skala den första installationen av vår teknologi förväntas. Vidare fick vi i februari ett EU-bidrag som ska finansiera en uppskalning av vår PHA-ackumulation och PHA-extraktionsprocess, till kommersiell skala.

Inom proteinhydrolysat från fjädrar sker just nu produktion av material för leverans till foderproducenter. Denna produktion sker hos vår tyska partner och vi räknar med att leverans kommer att ske i slutet av mars. Utöver detta har vi tillsammans med vår IP-rådgivare utvärderat möjligheten att patentera denna teknologi, och den är nu patentsökt. Vi förväntar oss en första återkoppling från det europeiska patentverket under andra halvan av 2022.

Nyckeltal

Fjärde kvartalet 2021-10-01–2021-12-31

– Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 183 (0) kSEK

– Övriga rörelseintäkter för fjärde kvartalet uppgick till 453 (8) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -2 904 (-1 941) kSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -2 904 (-1 941) kSEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0,2039 (-0,1534) SEK och -0,1859 SEK efter utspädning

Helår 2021-01-01–2021-12-31

– Nettoomsättningen för helåret uppgick till 276 (22) kSEK

– Övriga rörelseintäkter för helåret uppgick till 757 (208) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -10 532 (-5 572) kSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -10 532 (-5 572) kSEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0,7393 (-0,4729) SEK och -0,6740 SEK efter utspädning

– Soliditeten uppgick per den 31 december 2021 till 59 (55)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Bioextrax påbörjade utvärderingsprojekt med europabaserat vattenreningsbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Den 1 oktober kommunicerade Bioextrax att bolaget har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett europabaserat bolag som är en del av en global företagsgrupp, verksamt inom vattenrening, med ca 1 500 anställda. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Bioextrax ingick utvärderingsavtal med dotterbolag till stor sockerproducent

Den 22 november kommunicerade Bioextrax att bolaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en producent av bioplasten PHA, som ägs av en sockerproducent som processar mer än 10 miljoner ton sockerrör per år (”PHA-producenten”). PHA-producenten har idag pågående produktion av PHA och derivat från PHA-molekyler och kommer som en del av projektet utvärdera både Bioextrax teknologi för PHA-extraktion och Bioextrax teknologi för depolymerisering av PHA.

Bioextrax inledde utvärderingsprojekt med ledande europeisk bioplastproducent

Den 7 december 2021 meddelar Bioextrax att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en ledande europeisk producent och distributör av biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast (”Bioplastproducenten”). Bioplastproducenten, med ca 250 miljoner euro i omsättning och 600 anställda, ska utvärdera potentialen i att extrahera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Projektet finansieras av Bioplastproducenten.

Bioextrax fördjupade samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag avseende hydrolyserat protein från fjädrar

Den 24 december 2021 meddelar Bioextrax att det har ingått ett avtal om fördjupat samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag, som innebär att partnerna gemensamt ska leverera mindre volymer proteinhydrolysat till potentiella slutkunder. Avfallshanteringsbolaget är samma bolag som Bioextrax i det memorandum som publicerades i samband med IPO’n på Spotlight Stock Market 2020 refererade till som ”Avfallshanteringsbolaget”.

Covid-19

Påverkan på bolaget av Covid-19-pandemin har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Bioextrax påbörjade utvärderingsprojekt med europabaserat bioteknikbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Den 4 februari 2022 ingår Bioextrax ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett mindre europabaserat bioteknikbolag. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egna process för PHA-ackumulation.

Bioextrax erhöll innovationsbidrag om 0,9 MSEK från EU för uppskalning av patentsökt PHA-produktionsprocess

Den 8 februari meddelar Bioextrax att den ansökan som bolaget har lämnat in tillsammans med ett europeiskt konsortium, bestående av bland andra detaljhandelkedjan Carrefour och mejeriföretaget Schreiber Foods, har beviljats. Total projektbudget är ca 90 MSEK, varav totalt anslag är ca 72 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 1,3 MSEK, varav ca 0,9 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att utveckla lösningar för att ersätta konventionella plaster i förpackningar.

Samarbete mellan Bioextrax och förpackningsproducent avslutades med möjlighet till återupptagande

Den 16 februari 2022 meddelade Bioextrax att det projekt med en global topp-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar som påbörjades 19 april 2021 avslutades. Ett första steg i projektet var att Bioextrax skulle producera olika PHA-typer för utvärdering. På grund av bristande leverans från Bioextrax sida väljer förpackningsproducenten att avsluta projektet, men öppnar för en fortsättning när Bioextrax har möjlighet att leverera de efterfrågade materialen.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Nyhetsarkiv

Sök