Årsstämma 2022 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2022 i Bioextrax AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 28 juni 2022, kl. 14.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 28 april 2022. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: per.hokfelt@gmail.com eller med vanlig post på adress: Bioextrax AB (publ), Att: Styrelsen, Ideongatan 3A, 223 62 Lund.

Vid årsstämman den 28 juni 2021 beslutades att Bioextrax ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september 2021, samt styrelsens ordförande.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 september 2021. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

Mohammad H.A. Ibrahim, utsedd av sig själv;

Fredrik Sjödin, utsedd av Rajni Hatti-Kaul;

Richard Tooby, utsedd av sig själv;

Stefan Lundgren, utsedd av sig själv;

Per Hökfelt (styrelsens ordförande).

Valberedningens ledamöter har utsett Richard Tooby till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: rit@bioextrax.com, eller med vanlig post på adress: Bioextrax AB (publ), Att: Valberedningen, Ideongatan 3A, 223 62 Lund.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Hökfelt, Styrelseordförande

Telefon: +4673-077 77 26

E-post: per.hokfelt@gmail.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.   

Nyhetsarkiv

Sök