Rättelse: Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

I pressmeddelandet ”Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019” som skickades ut kl 08:30 CET den 27 maj 2020, angavs att det var information som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Så är inte fallet. Nedan följer korrigerat pressmeddelande:

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 26 maj 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 juni 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund). 

Bolagets revisor lämnar en anmärkning i sin revisionsberättelse. Anmärkningen återges nedan i sin helhet:

”Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt, debiterad skatt och arbetsgivaravgifter inte betalats i rätt tid”.

News archive

Search