Omräkning av teckningsoptioner i serie TO 2

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bioextrax”) genomförde under maj/juni 2021 en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2). Bolaget har i enlighet med optionsvillkoren för de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 genomfört en omräkning. Omräkningen är föranledd av genomförandet av tidigare kommunicerad uppdelning av Bolagets aktier med avstämningsdag 23 juli 2021. Information om omräknade optionsvillkor framgår nedan.

Omräkning av teckningsoptioner i serie TO 2:

Teckningskursen vid teckning av aktie genom nyttjande av teckningsoption i serie TO 2 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden.

Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 24,50 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 17,50 kronor per aktie. Före genomförd omräkning och uppdelning av Bolagets aktier uppgick intervallet för lägsta respektive högsta teckningskursen vid teckning av aktie genom nyttjande av teckningsoption i serie TO 2 till 70,00 kronor respektive 98,00 kronor.

Antalet aktier som varje (1) teckningsoption i serie TO 2 berättigar till teckning av är efter omräkning en hel och en tredjedels (1 1/3) aktie. Före genomförd omräkning och uppdelning av Bolagets aktier berättigade tre (3) teckningsoptioner i serie TO 2 till teckning av en (1) ny aktie.

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com    

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

News archive

Search