Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av miljövänliga förpackningsmaterial

Bioextrax AB (publ) har påbörjat ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första steg i projektet är att Bioextrax ska producera tre prover á 400 gram av olika PHA-typer för utvärdering av förpackningsproducenten. För detta får Bioextrax en ersättning om 105 000 SEK.

Bioextrax samarbetspartner i detta projekt är en ledande global aktör inom förnyelsebara lösningar för bland annat förpackningar. Projektet som nu har påbörjats har föregåtts att flera månaders dialoger mellan Bioextrax och olika enheter inom samarbetspartnerns organisation. Den första fasen av projektet, genom vilken Bioextrax ska leverera tre stycken prover á 400 gram, väntas pågå cirka fyra månader.

Nästan 100 miljoner ton plast används i förpackningsapplikationer varje år, vilket representerar cirka en fjärdedel av all plast som produceras. Den främsta anledningen till att plast ofta används, istället för exempelvis papper eller kartong, är de barriäregenskaper som förpackningar ofta behöver för att skydda mot exempelvis fukt. I detta projekt vill vi tillsammans med vår samarbetspartner utnyttja PHA i kombination med exempelvis papper för att ge det kombinerade materialet rätt barriäregenskaper, samtidigt som slutprodukten är helt biobaserad och biologiskt nedbrytbar” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.00 CET, den 19 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

News archive

Search