Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad distributör och kompounderare

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med ett ledande europeisk företag som kompounderar och distributerar bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Komponderaren är en ledande aktör inom både kompoundering och distribution av bland annat bioplasten PHA. Utvärderingsavtalet innebär att bolaget löpande kommer att testa olika PHA och mikrofibrer producerade med Bioextrax teknologier och processer i olika applikationer.

Vår partner i detta projekt är en europas största aktörer inom kompoundering och distribution av biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer. Vi hoppas att samarbetet kan leda till stora kommersiella möjligheter framöver, inom både existerande och nya användningsområden för våra olika material.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.55 CET, den 4 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search