Bioextrax AB (publ) emission inför notering tecknades till 779 procent

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) är verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget utvecklar olika bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Teckningstiden i Bioextrax emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 8 april 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 50,4 MSEK, fördelat på 548 stycken tecknare, motsvarande en teckningsgrad på cirka 779 procent.

Bioextrax VD Edvard Hall kommenterar:
”Jag vill tacka de som har valt att investera i Bioextrax och välkomnar alla nya aktieägare till oss. Vi är mycket glada för det stora intresset för vår emission, och framförallt förtroendet och accelerationsmöjligheten detta kapitaltillskott innebär för vår verksamhet.”

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till cirka 50,4 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 779 procent. 660 250 nya aktier samt 330 125 teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att nyemitteras. Bioextrax tillförs därmed cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Tilldelning har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor skickas ut inom kort.

Antalet aktier och aktiekapital
När Bioextrax nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 3 163 813 aktier och aktiekapitalet uppgå till cirka 636 917 kronor.

Första handelsdag
Första dag för handel i Bioextrax aktier på Spotlight Stock Market är planerad att bli den 28 april 2020. Aktien kommer att handlas under kortnamnet "BIOEX " med ISIN-kod SE0013888443.

Emissionsinstitut och administrativ rådgivare under noteringsprocessen
Eminova Fondkommission AB

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 18:00 CET, den 9 april 2020.

News archive

Search