Bioextrax AB offentliggör halvårsrapport för januari-juni 2020

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") offentliggör härmed halvårsrapport avseende januari-juni 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

Andra kvartalet 2020-04-01–2020-06-30                                  

– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 22 (0) TSEK                       

– Övriga rörelseintäkter för andra kvartalet uppgick till 36 (413) TSEK              

– Resultatet före skatt uppgick till -1 479 (-226) TSEK                                          

– Resultatet efter skatt uppgick till -1 479 -226) TSEK                                          

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,4674 (-0,1023) SEK och -0,3822 SEK efter utspädning

                                                     

                                                     

Halvåret 2020-01-01–2020-06-30                                           

– Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 22 (0) TSEK                                   

– Övriga rörelseintäkter för halvåret uppgick till 36 (899) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -2 383 (-484) TSEK                                          

– Resultatet efter skatt uppgick till -2 383 (-484) TSEK                                         

– Resultatet per aktie uppgick till -0,7533 (-0,2194) SEK och -0,6160 SEK efter utspädning

– Soliditeten uppgick per den 30 juni 2020 till 87 (73)%                                       

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

Väsentliga händelser

Emission inför notering tecknades till 779 procent

Teckningstiden i Bioextrax emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 8 april 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 50,4 MSEK, fördelat på 548 stycken tecknare, motsvarande en teckningsgrad på cirka 779 procent.

Notering på Spotlight Stock Market

Bioextrax upptogs till handel på Spotlight Stock Market den 28 april 2020.

Beviljat anslag från Vinnova

Bioextrax beviljades i slutet av april 2020 anslag från Vinnova för projekt tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping. Beviljat bidrag är på totalt 1 590 000 svenska kronor, varav 290 000 kronor tillfaller Bioextrax. Syftet med projektet är att ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara ersättningar för de polyuretanskum som exempelvis används i många kläder och möbler.

Utökad ledningsgrupp

Den 26e maj utsågs Richard Tooby till Head of Marketing & Sales på deltid, och Emil Bendroth till CFO på deltid.

Bioextrax teckningsoptioner började handlas den 1 juni

Teckningsoptionerna emitterades i samband med bolagets nyemission av units som avslutades i april. Aktien började handlas på Spotlight den 28 april.

Bioextrax höll årsstämma

Bioextrax höll den 17 juni årsstämma. Information gällande årsstämman, inklusive kommuniké, finns på Bolagets hemsida (www.bioextrax.com).   

Covid-19

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Patentgodkännande

Bioextrax erhåller den 1e juli ett "decision to grant" från det europeiska patentverket, EPO, avseende patent på Bioextrax teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035.

Ny CFO

Den 31a juli utser Bioextrax Lars Isaksson till CFO på deltid och Emil Bendroth lämnar sin tjänst som CFO.

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 CET, den 25 augusti 2020.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

News archive

Search