Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det andra kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Andra kvartalet 2022-04-01–2022-06-30

– Nettoomsättningen uppgick till 120 (0) kSEK

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 382 (26) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -5 561 (-3 042) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,3361 (-0,2062) SEK och -0,3190 SEK efter utspädning

Halvåret 2022-01-01–2022-06-30

– Nettoomsättningen uppgick till 242 (40) kSEK

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 675 (26) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -8 275 (-5 069) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,5449 (-0,3437) SEK och -0,4748 SEK efter utspädning

– Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2022 till 83 (78)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 15 620 889 (14 748 688) respektive 17 862 229 aktier, där 15 620 889 utgör det antal aktier som var utestående per den 30 juni 2022 och 17 862 229 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner per den 30 juni 2022 utnyttjas. Hänsyn är därefter tagen till utspädning av årets emissioner. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 juni 2021 med hänsyn tagen till den split 4:1 som bolagsstämman beslutade om 2021-06-28 och som registrerades på Bolagsverket per 2021-07-13.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om två riktade nyemissioner om totalt cirka 18,4 MSEK

Den 25 april beslutade den extra bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om två riktade nyemissioner om totalt 668 382 aktier till en teckningskurs om 27,50 kronor per aktie, vilka tillför Bolaget cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Mats Persson, som valdes till ny styrelseordförande i Bolaget, tecknar aktier för cirka 0,5 MSEK.

Bioextrax påbörjar projekt med en av världens största godisproducenter

Under den första fasen av utvärderingen ska Godisproducenten utvärdera tre olika prover av PHA extraherade med Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod. Skillnaden mellan proverna kommer att vara vilken metod som används för separation av PHA-granulerna efter extraktionen. Vid lyckat resultat från denna första fas kommer större mängder PHA från en eller flera av proverna att produceras av Bioextrax och därefter utvärderas av den potentiella kunden. Den första fasen av projektet finansieras genom en betalning om 3000 USD från Godisproducenten till Bioextrax. Leverans av de första tre proverna beräknas ske i slutet av maj 2022. 

Per Erik Velin utsedd till tillförordnad VD för Bioextrax.

Styrelsen i Bioextrax AB (publ.) har utsett Per Erik Velin till tillförordnad VD. Per Erik började arbeta på Bioextrax i början av 2022 och har varit Chief Commercial Officer sedan 1 mars 2022. Han efterträder Edvard Hall från och med 20 maj 2022. Edvard kommer framöver fokusera på affärsutveckling, med titeln Director Business Development.

Bioextrax offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market

"Ansökan om att notera Bioextrax aktie på Nasdaq First North är ett viktigt steg i vår resa. Arbetet med noteringen på First North har redan påbörjats och min förväntning är att aktien kommer att vara upptagen för handel på First North under hösten." säger Per Erik Velin, VD Bioextrax.

Bioextrax tillförs cirka 4 MSEK genom optionsinlösen

Den 15 juni 2022 avslutades nyttjandeperioden i Bioextrax AB:s ("Bioextrax" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Totalt nyttjades 153 248 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bioextrax cirka 4 MSEK före emissionskostnader.

Kommuniké från årsstämma den 28 juni 2022

Ernst & Young AB omvaldes som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer att ta över som huvudansvarig revisor efter Martin Henriksson.

Årsstämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Bioextrax ingår avtal med ett av världens största kosmetikaföretag

Det utvärderingsprojekt som har pågått med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag ("Kosmetikaföretaget") har avslutats med positivt resultat och nu resulterat i ett kundfinansierat utvecklingsprojekt. Kosmetikaföretaget kommer att finansiera projektet med ca en halv miljon kronor. Projektet fokuserar på att optimera Bioextrax teknologi för att passa Kosmetikaföretagets specifika behov, och provinstallera den i Kosmetikaföretagets egna anläggning. Kosmetikaföretaget är samma företag som Bioextrax kommunicerade kring 9 oktober 2020. Projektet väntas pågå i 10 månader och Kosmetikaföretaget kommer att genomföra delbetalningar till Bioextrax om sammanlagt 48.000 euro beroende på uppnående av vissa milstolpar.

Covid-19 och kriget i Ukraina

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden. Bioextrax styrelse följer effekterna av covid-19-utbrottet och kriget i Ukraina. Styrelsen bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Kommentarer från VD

Under andra kvartalet har vi varit mycket produktiva i labbet och producerat ett flertal prover och levererat till våra kundprojekt. En sammanställning av våra viktigaste kundprojekt finns i tabellform längre fram i rapporten. Däribland återfinns PHA till ”Top-3 kemiföretaget”, ”Godisproducenten” och ”Bioplastproducenten” samt proteinhydrolysat till ”Avfallshanteringsbolaget”. ”Bioplastproducenten” kommer i september att besöka vår pilotanläggning i Lund för att se processen och vi väntar med spänning på deras och andras återkoppling kring hur vi kan ta nästa steg tillsammans.

Fas ett av projektet med sockerproducenten har varit framgångsrikt och fas två beräknas starta upp i september. I projektet har vi genom samarbetsavtal knutit till oss sex ledande europeiska compounderare som ska ge oss återkoppling på de produkter som vi tillsammans med sockerproducenten tar fram allteftersom projektet fortlöper och skalas upp i större kvantiteter. Slutmålet är en fullskalig industriell anläggning för produktion av PHBV under förutsättning att testerna faller väl ut och att affärsplanen är attraktiv.

En viktig milstolpe för oss är det avtal som vi signerade med det stora kosmetikbolaget i augusti. Eftersom de har sett goda resultat av det arbetet som påbörjades under 2020 tar vi nu nästa steg tillsammans med syfte att ersätta mikroplaster i kosmetikprodukter genom att kombinera deras PHA-ackumulationsteknologi med vår extraktionsteknologi.

Hösten 2021 sålde vi en licens för extraktion av PHA till Full Cycle Bioplastics i USA. Full Cycle Bioplastics är försenade i sin uppskalningsplan men vi ser dock vår relation med Full Cycle Bioplastics som långsiktig och kommer att stödja dem i deras planer på att industrialisera sin ackumulationsteknologi tillsammans med vår extraktionsteknologi.

Under andra kvartalet har också ett nytt EU-finansierat projekt, R3PACK, dragit igång. Målet är att Bioextrax tillsammans med 22 andra utvalda företag ska ta fram nya hållbara förpackningslösningar. Projektet löper under tre år och Bioextrax erhåller en finansiering om ca 0,9 MSEK för att skala upp produktion av PHA som ska användas tillsammans med en fiberbaserad flexibel förpackning.

Ytterligare en god nyhet handlar om vår patentansökan gällande produktion av PHA från sukros. Ansökan som är pågående i den internationella (PCT) fasen, publicerades den 7 juli 2022. Europeiska patentverket (EPO) utfärdade i april 2022 en första internationell granskningsrapport som erkänner nyhet och uppfinningshöjd för samtliga patentkrav, vilket är en indikation på att patentet kan komma att godkännas av nationella patentmyndigheter.

Det har blivit tydligt för oss i bolaget och styrelsen att det finns ett stort behov av PHA från marknaden i stort.  Flera av de potentiella kunder vi arbetar med har uttryckt behov av uppskalningskapacitet och produktionsvolymer. Det finns, enligt vår bedömning, ingen producent av PHA i industriell skala i Europa idag. Vi är övertygade om att tillgång till uppskalningskapacitet och produktionsvolymer skulle, förutom intäkter för såld vara, accelerera vår licensförsäljning. Av denna anledning har vi lagt tid och resurser på att undersöka olika strategiska alternativ inklusive förvärv. Sammantaget under andra kvartalet redovisar vi extraordinära kostnader på ca 1,4 mSEK kopplat till dessa aktiviteter.

Sammantaget är jag full av optimism inför framtiden. Vi har ett antal viktiga kundprojekt med god potential som jag förväntar mig resultat från inom de närmaste kvartalen. Jag hoppas ni vill fortsätta att vara med på denna spännande resa!

Per Erik Velin, VD Bioextrax

Kommande finansiella rapporter och händelser

Delårsrapport 3 för 2022: 2022-11-18

 

News archive

Search