Bioextrax AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av kommunikén.

Nyckeltal

Fjärde kvartalet 2020-10-01–2020-12-31            

– Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 8 (242) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -1 941 (-829) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -1 941 (-829) TSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,6134 (-0,3402) SEK och -0,5155 SEK efter utspädning                       

                            

Helåret 2020-01-01–2020-12-31                          

– Nettoomsättningen uppgick till 22 (0) TSEK

– Övriga rörelseintäkter för nio månader uppgick till 208 (1 383) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -5 572 (-1 989) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -5 572 (-1 989) TSEK

– Resultatet per aktie uppgick till -1,8917 (-0,8162) SEK och -1,5714 SEK efter utspädning

– Soliditeten uppgick per den 31 december 2020 till 55 (71)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Ingår fördjupat utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag

9 oktober 2020 fördjupas och förlängs det utvärderingsprojekt som pågår med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik– och hudvårdsföretag. Detta innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO. 

Påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder

21 oktober 2020 ingår Bioextrax ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader angående Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.

Påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknikbolag avseende bioplasten PHA

3 november 2020 ingår Bioextrax ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader med ett globalt teknologibolag med global ambition avseende bioplasten PHA. Teknologibolaget ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier.

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt tillsammans med nordamerikansk producent av bioplasten PHA

25 november 2020 ingår Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på tre månader med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA. De ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier.

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel

1 december 2020 påbörjar Bioextrax tillsammans med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel (årlig omsättning överstigande 5 miljarder SEK) ett utvärderingsprojekt angående  Bioextrax teknologier för protein producerat från fjädrar och protein som en biprodukt från Bioextrax process för PHA (bioplast). Syftet med utvärderingen är att undersöka potentialen i att använda dessa två produkter som proteinkälla i livsmedel.

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt kring bioplasten PHA tillsammans med amerikansk start-up

23 december 2020 ingår Bioextrax ingår Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca fem månader med en amerikansk start-up inom bioplasten PHA. Företaget utvecklar en ny metod för produktion av PHA och ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier.

Covid-19

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Bioextrax har lämnat in patentansökan gällande mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA

4 janauari 2021 meddelar Bioextrax att bolaget har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess som använder sukros som råmaterial. Efter analys av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar

19 januari 2021 meddelar Bioextrax att den ansökan som bolaget tillsammans med ett europeiskt konsortium har lämnat in avseende valorisering av fjädrar har beviljats med en total projektbudget om ca 73,8 MSEK, varav totalt anslag är 51,6 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar.

Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader

Bioextrax genomförde under mars-april 2020 en nyemission som tillförde bolaget 6,47 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat utgivande av 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 – 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet. Den 19 januari sker slutavstämning som visar att 325 677 optioner har utnyttjats och 325 677 aktier har tecknats för 14,00 SEK/aktie, vilket motsvarar en teckningsgrad om 98,7% och tillför bolaget 4 559 478 SEK före emissionskostnader.

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad komponderare

2 februari 2020 ingår Bioextrax ett utvärderingsavtal med en ledande europeisk komponderare fokuserad på bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Bioextrax påbörjar fördjupat projekt med globalt topp-3 kemiföretag

11 februari 2021 meddelar Bioextrax att det utvärderingsprojekt som det senaste året pågått med ett av världens största kemiföretag (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 40 miljarder EUR) har fördjupats och fokuserats.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

News archive

Search