Bioextrax erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax" eller "Bolaget") har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 29 november 2022. Bioextrax har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat av […]

Bioextrax meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Företrädesemissionen av units som offentliggjordes […]

Bioextrax AB:s aktier från optionsinlösen registrerade hos Bolagsverket

Idag, den 22 juni 2022, har 203 819 nya aktier till följd av optionsinlösen i Bioextrax AB registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier efter registrering uppgår till 15 620 889 och aktiekapitalet uppgår till 786 172,359516 SEK. Aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive tecknares depå omkring den 4 juli 2022. Rådgivare och emissionsinstitut I samband med […]

Bioextrax tillförs cirka 4 MSEK genom optionsinlösen

Den 15 juni 2022 avslutades nyttjandeperioden i Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Totalt nyttjades 153 248 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bioextrax […]

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2022

Den 13 juni 2022 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) emission av units i juni 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavare rätt att teckna en hel och […]

Idag inleds nyttjandeperioden för Bioextrax AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 1 juni 2022, inleds nyttjandeperioden för Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 15 juni 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en […]

Bioextrax AB meddelar teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 2

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021 och vars nyttjandeperiod löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2022. Teckningskursen har fastställts till 19,64 SEK per aktie vilket motsvarar […]

Bioextrax offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Bioextrax AB (publ.) offentliggör idag avsikten att genomföra listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under hösten 2022. Bioextrax noterades på Spotlight Stock Market i april 2020 och har sedan dess ingått flera viktiga utvärderingsprojekt och samarbeten samt ett licensavtal. ”Listbyte är ett naturligt led i Bioextrax framtida utveckling […]

Omräkning av teckningsoptioner i serie TO 2

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bioextrax”) genomförde under maj/juni 2021 en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2). Bolaget har i enlighet med optionsvillkoren för de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 genomfört en omräkning. Omräkningen är föranledd av genomförandet av tidigare kommunicerad uppdelning av Bolagets aktier med avstämningsdag 23 juli 2021. […]

Uppskjuten avstämningsdag för uppdelningen av Bioextrax aktier

Vid Bioextrax AB (publ.) årsstämma den 28 juni 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 3 687 172 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har tidigare beslutat att […]