Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel

Bioextrax AB (publ) har tillsammans med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel (årlig omsättning överstigande 5 miljarder SEK) påbörjat ett utvärderingsprojekt angående Bioextrax teknologier för protein producerat från fjädrar och protein som en biprodukt från Bioextrax process för PHA (bioplast). Syftet med utvärderingen är att undersöka potentialen i att använda dessa två produkter som proteinkälla i […]

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt tillsammans med nordamerikansk producent av bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på tre månader med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA. De ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med deras egenutvecklade process […]

Bioextrax påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknologibolag avseende bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader med ett globalt teknologibolag med global ambition avseende bioplasten PHA. Teknologibolaget ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Teknologibolaget har utvecklat en kostnadseffektiv teknologi för produktion (ackumulation) av PHA från ett par specifika avfallsströmmar som finns […]

Bioextrax påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader angående Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Vid lyckad utvärdering innebär detta en mycket stor kommersiell möjlighet för Bioextrax. Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på […]

Bioextrax ingår fördjupat utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag

Bioextrax AB (publ) meddelar att det utvärderingsprojekt som pågår med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”) har fördjupats och förlängts, vilket innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO. Syftet med det ursprungliga utvärderingsprojektet var för Kosmetikaföretaget att utvärdera potentialen i […]

Bioextrax har ingått utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer producerade från fjädrar. Will & Co är ett holländskt distributionsbolag som sedan grundandet år 1924 fokuserat på marknadsföring, logistik och distribution av råmaterial och kemikalier, och har på senare tid haft ett särskilt fokus på biobaserade produkter. Utvärderingsavtalet innebär […]

Bioextrax har ingått samarbetsavtal med Ecobränsle avseende bioplastproduktion

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett samarbetsavtal med Ecobränsle i Sverige AB avseende produktion av bioplasten PHA från biprodukter från Ecobränsles produktionsprocess. Ecobränsle är en svensk producent och distributör av biodrivmedel i Sverige och Norge. Samarbetsavtalet innebär att Bioextrax och Ecobränsle gemensamt ska undersöka och utvärdera den kommersiella potentialen i att med […]

Bioextrax har erhållit EPO-beslut om patentgodkännande i EU

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har erhållit ett ”decision to grant” från det europeiska patentverket, EPO, avseende patent på Bioextrax teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035. Bioextrax har erhållit ett så kallat ”regel 97(1) EPC”-meddelande från EPO, vilket betyder att EPO, efter det […]

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 26 maj 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 juni 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor (Ideongatan 3A, Lund). Bolagets revisor […]

Bioextrax beviljas anslag från Vinnova för projekt tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping

Bioextrax AB (publ), som är verksamt inom industriell bioteknik, har beviljats anslag från Vinnova för ett projekt som kommer att genomföras tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping. Beviljat bidrag är på totalt 1 590 000 svenska kronor, varav 290 000 kronor tillfaller Bioextrax. Syftet med projektet är att ta fram biobaserade och […]