Bioextrax offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Bioextrax AB (publ) […]

Rättelse: Teckningsperioden i Bioextrax företrädesemission inleds och bolaget bjuder in till webbsänd presentation

Justering av länk till webbsänd presentation. Då tidigare publicerad länk till webbsänd presentation var felaktig, har länken nu uppdaterats. Den nya länken är: https://attendee.gotowebinar.com/register/7804057982767992847. All annan information i pressmeddelandet är densamma.   Idag inleds teckningsperioden i Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 27 september 2022. Alla intresserade bjuds […]

Teckningsperioden i Bioextrax företrädesemission inleds och bolaget bjuder in till webbsänd presentation

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag inleds teckningsperioden i Bioextrax […]

Bioextrax genomför en företrädesemission av units om cirka 39,4 MSEK och inleder listningsprocess till Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Bioextrax AB (publ) […]

Styrelsen i Bioextrax AB (publ) genomför, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma, två riktade nyemissioner om totalt cirka 18,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV […]

Bioextrax AB:s företrädesemission av units övertecknad

Den 3 juni 2021 avslutades teckningstiden i Bioextrax AB:s (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om initialt totalt cirka 12,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades, inklusive teckningsåtagande, till cirka 39 MSEK av befintliga ägare och allmänheten, motsvarande en teckningsgrad om cirka 319 procent. Bioextrax tillförs därmed cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Bolaget tillförs […]

Idag inleds teckningstiden i Bioextrax AB (publ) företrädesemission

Idag, den 20 maj 2021, inleds teckningstiden i Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner) i vilken även allmänheten ges möjligheten att teckna (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper till och med den 3 juni 2021. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs bolaget initialt högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen emitteras, utöver […]

Bioextrax AB offentliggör emissionsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden inleds den 20 maj 2021 och avslutas den 3 juni 2021. Som tidigare kommunicerats har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,9 MSEK (cirka 48 procent) och garantiåtaganden (”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”) om totalt cirka 6,3 MSEK (cirka 52 […]

Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i […]

Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader

Bioextrax genomförde under mars-april 2020 en nyemission som tillförde bolaget 6,47 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat utgivande av 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 – 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet. Slutavstämning […]