Bioextrax skriver licensavtal med Chematur Engineering

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) och Chematur Engineering AB har undertecknat ett licensavtal som ger Chematur Engineering AB exklusiv rätt att utlicensiera Bioextrax teknologi för produktion av PHBV, en typ av PHA. Det nu undertecknade avtalet följer det memorandum of understanding (”MoU”) som ingicks mellan Chematur Engineering AB och Bioextrax den 23 januari 2024. Chematur Engineering […]

Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2024 i Bioextrax AB (publ)

Idag, den 23 maj 2024, hölls årsstämma i Bioextrax AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdispositionÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras […]

Bioextrax publicerar delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport för 1 januari – 31 mars för 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).  Utvalda finansiella data Första kvartalet (jan–mar) 2024     Nettoomsättning 0 tkr (429)   Rörelseresultat -4 890 tkr (-4 222)   Resultat per aktie före och efter utspädning -0,17 […]

Bioextrax presenterar delårsrapport Q1 2024

Bioextrax AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2024 torsdagen den 16 maj 2024. Samma dag klockan 11:00 bjuder bolaget in till en direktsänd webbkonferens med VD Edvard Hall. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter. För att anmäla dig till webbkonferensen, […]

Styrelseledamot lämnar styrelsen på egen begäran

Styrelseledamoten Mohammad H. A. Ibrahim har idag på egen begäran lämnat styrelsen i Bioextrax AB (publ). Bakgrunden till Mohammads beslut är personliga skäl. KontakterEdvard Hall, VDTelefon: +46 (0) 736 267 643E-post: edh@bioextrax.com Om ossBioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis […]

Bioextrax meddelar sista dag för handel i BTA

Företrädesemissionen i Bioextrax är registrerad och handel med BTA upphör. Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar att företrädesemissionen av aktier som beslutades av styrelsen den 18 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer därmed ersättas med […]

Bioextrax AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Bioextrax AB (publ.) publicerar härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt på bolagets kontor i Lund. KontakterEdvard Hall, VDTelefon: +46 (0) 736 267 643E-post: edh@bioextrax.com Om ossBioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär […]

Bioextrax offentliggör organisationsförändringar

Bioextrax AB (publ.) (”Bolaget”) meddelar idag förändringar inom Bolagets ledningsgrupp. Mohammad H.A. Ibrahim lämnar den 30 april sin roll som Chief Technology Officer (CTO) och övergår till en roll som Senior Advisor. Per Erik Velin lämnade rollen som Chief Commercial Officer (CCO) den 31 januari och avslutar sitt uppdrag den 30 april. Under det senaste […]

Bioextrax genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med bolagets företrädesemission

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som kommunicerades den 18 mars 2024. I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av aktier till garanterna i företrädesemissionen (“Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,80 SEK per aktie och […]

Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org.nr 556965-1473, kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Skiffervägen 76, i Lund. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman ska:·            dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2024;·            dels anmäla sitt […]