Kommuniké från årsstämma den 28 juni 2021 i Bioextrax

Idag, den 28 juni 2021, hölls årsstämma i Bioextrax AB (publ.). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att […]

Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, kallas härmed till årsstämma i Lund på Ideon Gateway (Scheelevägen 27, 223 63 Lund), kl 12.00-13.00 den 28 juni 2021. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2021; och […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

Idag, den 28 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission den 9 april 2021 enligt nedanstående villkor. Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 35 123,899844 […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), 556965–1473, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information […]

Kommuniké från årsstämma den 17 juni 2020 i Bioextrax AB

Idag, den 17 juni 2020, hölls årsstämma i Bioextrax AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon […]

Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, kallas härmed till årsstämma i Lund på Ideon Gateway (Scheelevägen 27, 223 63 Lund), kl 12-13 den 17 juni 2020. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 juni 2020; […]