Bioextrax erhåller innovationsbidrag från Vinnova

Den ansökan som Bioextrax lämnat in till Vinnova tillsammans med ett konsortium bestående av RISE (Research Institutes of Sweden), Stora Enso och Hoting Innovations har beviljats. Total projektbudget är ca 8 MSEK, varav totalt anslag är ca 4 MSEK. Bioextrax erhåller 0,15 MSEK av detta som stöd. Projektet i stort syftar till att utveckla högpresterande biobaserade barriärfilmer för förpackningar.

Det europeiska avfallsdirektivet (WFD) håller på att uppdateras med nya mål med syfte att minska mängden förpackningsgenererat (plast)avfall. Målet med den nya lagstiftningen är att kraftigt minska användningen av plast fram till 2030 och detta har skapat ett överhängande behov av nya plastfria alternativ. I avsikt att möta målet att fasa ut plast till 2030 kommer projektet ”ProMultiFilms” bland annat utveckla högpresterande, biobaserade barriärfilmer tänkta till fiberbaserade förpackningar, baserat på bioplasten PHA producerat av Bioextrax.

”För oss innebär detta – utöver det direkta finansiella stödet – att projektet finansierar expertis och utrustning hos ledande företag och forskningsinstitut för att utveckla högintressanta lösningar baserat på material producerat av Bioextrax. För att ge en fingervisning om den kommersiella relevansen i detta projekt kan nämnas att en genomsnittlig europé årligen genererar 180 kg förpackningsavfall, och av all plast som produceras går 40% till förpackningar. säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

News archive